UCHWAŁA Nr XVI/103/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1]) oraz § 101 ust.1 Statutu Gminy Nowe uchwalonego Uchwałą  Rady Miejskiej w Nowem Nr V/39/2003 z dnia 1 lutego 2003 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25, poz. 509 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2012 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 101 ust. 1 Statutu Gminy Nowe Komisje stałe Rady Miejskiej działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146    i 420, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, poz. Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

[1] Zmiany do Statutu Gminy Nowe zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 77, poz. 1398.

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr XVI/103/11

                                                                                              Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                              z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2012 rok.

 

Styczeń

1.    Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2.    Sprawy bieżące.

 

Luty/Marzec

1. Analiza i opiniowanie projektu cen usług komunalnych oraz stawek za dostarczanie wody
 i odprowadzanie ścieków.

2. Zainicjowanie spotkania z samorządami ościennych gmin.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Kwiecień

1. Ocena planu inwestycji i remontów obiektów gminnych oraz zapoznanie się ze stanem ich realizacji.

2. Ocena stanu urządzeń komunalnych i dróg oraz urządzeń melioracyjnych.

3. Zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.

4. Spotkanie z przedsiębiorcami.

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.

 

Maj / czerwiec

1. Analiza działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez Urząd Gminy Nowe oraz istniejących potrzeb społecznych.

2. Ocena wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

3.  Analiza pracy i wykorzystania oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci.

4.  Ocena przygotowania obiektów turystyczno – rekreacyjnych do sezonu letniego.

5. Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy oraz o stanie złożonych wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

6.  Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

7.  Sprawy bieżące.

 

Sierpień

1. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.

2. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków zewnętrznych.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

Wrzesień

1.  Ocena stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i porządku publicznego.

2.  Wypracowanie wniosków do budżetu na 2013 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4.  Sprawy bieżące.

 

Październik / Listopad

1. Opinia o stawkach podatków i opłat lokalnych.

2. Analiza projektu budżetu gminy na 2013 rok.

3. Zaopiniowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Grudzień

1.        Podsumowanie pracy komisji za 2012 rok.

2.        Przygotowanie planu pracy komisji na 2013 rok.

3.        Ocena projektu budżetu na 2013 rok.

4.        Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5.        Sprawy bieżące.