UCHWAŁA Nr XVI/102/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1]) oraz § 92 ust. 1 Statutu Gminy Nowe uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowem Nr V/39/2003  z dnia 1 lutego 2003  (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 25, poz. 509 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 92 ust. 1  Statutu Gminy Nowe Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 grudnia każdego roku.

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146    i 420, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, poz. Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

[1] Zmiany do Statutu Gminy Nowe zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 77, poz. 1398.

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr XVI/102/11

                                                                                              Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                              z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

 

Styczeń

1.       Ustalenie organizacji pracy Komisji na 2012 rok.

2.       Sprawy bieżące.

 

Luty

1.       Przeprowadzenie kontroli w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych z wykorzystania darowizn otrzymanych w 2011 roku na dożywianie uczniów.

2.    Sprawy bieżące.

 

Marzec / Kwiecień/ Maj

1. Analiza wykonania budżetu za 2011 rok.

2. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu.

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium

- przeprowadzenie kontroli z:

      a) realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planu,

      b) wykonania wydatków i nakładów inwestycyjnych,

      c) stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

      d) wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych i powierzonych oraz dotacji.

4.       Sprawy bieżące.

 

 

Czerwiec

1. Kontrola problemowa z zakresu wydzierżawiania, najmu i sprzedaży mienia gminnego.

2. Sprawy bieżące.

 

Sierpień

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

2. Sprawy bieżące.

 

 

Wrzesień / Październik

1.       Kontrola wykorzystania dotacji dla Centrum Kultury Zamek.

2.       Sprawy bieżące.

 

 

Listopad

1.       Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.

2.       Analiza projektu budżetu na 2013 rok.

3.       Kontrola z zakresu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych dotycząca dowozu uczniów do szkół.

4.       Sprawy bieżące.

 

Grudzień

1.       Podsumowanie pracy komisji, opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.

      Opracowanie i zatwierdzenie.