UCHWAŁA Nr XVI/110/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.404.051,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 24.490.051,06 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.061.003,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 24.143.037,06 zł,

2)      majątkowe w wysokości 1.917.966 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”

 

3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                     Marek Słomiński

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2011.

 

 

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

- zwrotami nienależnie pobranych świadczeń,

- zmianą planów wydatków bieżących i majątkowych.

 

1. W związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń za lata poprzednie, należy:

- zwiększyć dochody w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne…), w paragrafie 0920 (Pozostałe odsetki) o kwotę 650 zł,

- zwiększyć wydatki w dziale 852, w rozdziale 85212, w paragrafie 4580 (Pozostałe odsetki) o kwotę 650 zł.

 

2. Umową dotacji NrDB11130/OZ-in z dnia 01.12.2011 z WFOŚ i GW w Toruniu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na przedsięwzięcie pn: Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych wraz z opracowaniem gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Finansowanie przedsięwzięcia: dotacja 16.605 zł oraz środki własne 1.845 zł.

W związku z tym należy:

- zwiększyć plan dochodów w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
w rozdziale 90095 (Pozostała działalność), w paragrafie 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek…) o kwotę 16.605 zł,

- zwiększyć plan wydatków w dziale 900, w rozdziale 90095, w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 18450 zł,

- zmniejszyć plan wydatków w dziale 900, w rozdziale 90095, w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.845 zł.

 

3. Na wniosek kierowników referatów w celu prawidłowej realizacji zadań gminy dokonano następujących zmian w budżecie:

 

DOCHODY:

- zwiększenia:

756-75616-0340            + 17.100 zł (Podatek od środków transportu; zwiększone wpływy)

 

WYDATKI:

- zwiększenia:

600-60016-4300            +  67.000 zł (Drogi wiejskie; usługi remontowe)

700-7004-6050  +   5.535 zł (Ekspertyza techniczna budynku Przy ul. Nowa11)

750-75023-4010            +   5.000 zł (Wynagrodzenie dla 3 pracowników zatrudnionych (po stażu) na okres 3 miesięcy)

750-75023-4110            +   2.000 zł (Środki na ubezpieczenie społeczne pracowników)

750-75023-4110            +   6.000 zł (Urząd Gminy- zakup materiałów i wyposażenia)

900-90015-4270            +   7.000 zł (Konserwacja oświetlenia drogowego; umowa)

926-92601-4300            +   1.500 zł (Koszty zarządzania stadionem; umowa)

926-92605-4170            +   1.500 zł (Umowa zlecenia dla instruktora sportu na ORLIK-u)

926-92605-6050            +   12.000 zł (Operat wodno- prawny na budowę pomostu- Jezioro Czarownic 3.100 zł; przygotowanie dokumentacji (prace geodezyjne) na rewitalizację Jeziora Czarownic 8.900 zł)

- zmniejszenia:

010-01008-4270            - 11.000 zł (Melioracje wodne; zmniejszenie nakładów na usługi remontowe)

600-60016-6050            - 60.000 zł (Drogi wiejskie; uznanie zadania (nakładu) jako remontu)

600-60095-6050            -   5.000 zł (Rewitalizacja rynku; niższy koszt opracowania dokumentacji)

700-70004-4270            -   5.535 (Zmiana klasyfikacji wydatku; uznanie jako nakład inwestycyjny)

926-92601-6050            -   8.900 zł (Niższe niż zaplanowano nakłady inwestycyjne na budowę ORLIK-a)

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz.1183.