UCHWAŁA Nr XIV/93/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 listopada 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem nieruchomości wraz z wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami tworzącymi mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków dla gminy Nowe położoną w miejscowości Tryl.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Przedsiębiorstwu Usług Miejskich spółka z o.o. w Nowem nieruchomości wraz wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami tworzącymi mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków dla gminy Nowe, położoną w miejscowości Tryl gm. Nowe, oznaczonej geodezyjnie nr działki 612/7 o pow. 2,4372ha w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie ewidencyjnym Tryl, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 36926 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

§ 2. Do przedmiotu użyczenia określonego w §1 nie stosuje się  pkt. 11 załącznika nr 2 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                    mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XIV/93/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem nieruchomości wraz z wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami tworzącymi mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków dla gminy Nowe, położoną w miejscowości Tryl gm. Nowe.

 

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków dla gminy Nowe, położona w miejscowości Tryl gm. Nowe, oznaczona geodezyjnie nr działki 612/7 o pow. 2,4372ha  w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie ewidencyjnym Tryl, zapisana w księdze wieczystej nr kw 36926 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, wraz ze wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami, oraz sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej położona na terenie miasta Nowe, była przedmiotem czterech kolejnych umów użyczenia łączących Gminę Nowe i Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. w Nowem. Ostania z umów została zawarta w dniu 24 grudnia 2007 r. i wygasa w dniu 23 grudnia 2011 r.

Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”. Ustawodawca w powoływanym przepisie nie wymienia umowy użyczenia, jednak oddanie nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, na podjęcie której wymagana jest zgoda rady gminy.

Art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że „z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.”

Gmina Nowe rozważała możliwość wniesienia oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jako wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. w Nowem. Odstąpiono jednak od tego zamiaru ze względu na wysoką wartość składnika majątkowego i związane z tym odpisy amortyzacyjne, które wpłynęłyby negatywnie na wynik finansowy spółki

Do użyczenia mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków dla gminy Nowe wraz z wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami położonej na terenie miasta Nowe nie znajduje zastosowania pkt. 11 załącznika nr 2 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata, ponieważ nie zawiera on upoważnienia dla Burmistrza Nowego do zawierania umów użyczenia, których przedmiotem są nieruchomości służące do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Prosi się Wysoką Radę o wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony Przedsiębiorstwu Usług Miejskich spółka z o. o. w Nowem nieruchomości ze wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami tworzącymi mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków dla gminy Nowe, położoną w miejscowości Tryl.

 

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,       Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777,

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789 i Nr 187 poz. 1110