UCHWAŁA Nr XIV/91/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 listopada 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 1284 i 1285 o łącznej pow. 0,1020ha położonej w Nowem przy ul. Jana Pawła II.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.[1]), pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata         (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006 r. Nr 18 poz. 262) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną numerami działek 1284 i 1285 o łącznej pow. 0,1020ha położoną w Nowem przy ul. Jana Pawła II, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                    mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XIV/91/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 1284 i 1285 o łącznej pow. 0,1020ha położonej w Nowem przy ul. Jana Pawła II.

 

W dniu 9 września 2011 r. do Urzędu Gminy w Nowem wpłynął wniosek Państwa Barbary i Tomasza Openkowskich o wykup prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 1284 i 1285 o łącznej pow. 0,1020ha położonej w Nowem przy ul. Jana Pawła II.

Działka nr 1284 o pow. 0,0515ha ujawniona została w Kw nr BY1S/00039786/8, a działka nr 1285 o pow. 0,0505ha w kw BY1S/00039787/5. W księgach wieczystych sposób korzystania z nieruchomości określono jako „rola”. W rejestrze gruntów obie działki sklasyfikowano jako użytki rolne. Działki są niezabudowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/166/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno - wschodniej części miasta Nowe (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50 poz. 1001 z dnia 28 kwietnia 2005r. z późn. zm. ), działki nr 1284 i 1285 zlokalizowane są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 82MN, która przeznaczona jest pod funkcję podstawową mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Na dzień dzisiejszy Państwo Openkowscy są użytkownikami wieczystymi opisywanych nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 11 sierpnia 2105 r.

W sprawie nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), ponieważ użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po dniu wejścia w życie przywoływanej ustawy. Możliwe natomiast jest zastosowanie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 37 ust. 2 pkt. 5 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że nieruchomość zbywana jest bezprzetargowo, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 1284 i 1285 o łącznej pow. 0,1020ha położonej w Nowem przy ul. Jana Pawła II.

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789 i Nr 187 poz. 1110