UCHWAŁA Nr XIV/92/1

                                                    RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 listopada 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 450/8 i 450/10 o łącznej pow. 0,0236ha położonej w Nowem przy ul. Kolejowej.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.[1]), pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata         (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006 r. Nr 18 poz. 262) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną numerami działek 450/8 i 450/10 o łącznej pow. 0,0236ha położoną w Nowem przy
ul. Kolejowej, ze względu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kolejowej 1, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu księga wieczysta nr BY1S/00018486/2 i składa się z działek ewidencyjnych nr 450/2, 451/2 i 451/3 o łącznej pow. 0,0463ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                    mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XIV/92/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 450/8 i 450/10 o łącznej pow. 0,0236ha położonej w Nowem przy ul. Kolejowej.

 

W dniu 4 maja 2011 r. do Urzędu Gminy w Nowem wpłynął wniosek Państwa Moniki i Krzysztofa Malinowskich o wykup części działek gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 450/6 i 450/7 celem poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Kolejowej 1 w Nowem.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że posiadana nieruchomość ma niekorzystny kształt działki – wydłużony prostokąt, i wąski 3 metrowy wjazd. Jej poszerzenie pozwoliłoby na poprawienie warunków codziennej egzystencji i walorów estetycznych otoczenia, ponieważ nieruchomość gminna jest zaniedbana.

Państwo Malinowscy są właścicielami nieruchomości położonej w Nowem przy ul. Kolejowej 1, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu księga wieczysta nr BY1S/00018486/2 i składa się z działek ewidencyjnych nr 450/2, 451/2 i 451/3 o łącznej pow. 0,0463ha.

Wydzielenie niezbędnej powierzchni miało nastąpić z nieruchomości gminnej, na której zlokalizowany jest między innymi cmentarz żołnierzy radzieckich. Cmentarz nie będzie rozbudowywany, a proponowana do wydzielenia powierzchnia nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania – stanowi część przestrzeni pomiędzy nieruchomością Państwa Malinowskich, a ogrodzeniem cmentarza.

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2011 r. Komisja polityki gospodarczej, finansów, ochrony środowiska i rolnictwa wyraziła pozytywną opinię na temat wniosku Państwa Malinowskich.

W dniu 19 czerwca 2011 r. podpisano protokół uzgodnień w sprawie, a następnie zlecono firmie geodezyjnej wydzielenie powierzchni, której zakupem zainteresowani są Państwo Malinowscy.

Projekt podziału zatwierdzono decyzją z dnia 24 października 2011 r. W wyniku podziału powstały działki nr 450/8 i 450/10 o łącznej pow. 0,0236ha, które mają poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości Państwa Malinowskich.

Art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. W analizowanej sprawie zachodzą powyższe okoliczności.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 450/8 i 450/10 o łącznej pow. 0,0236ha położonej w Nowem przy ul. Kolejowej.

 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789 i Nr 187 poz. 1110