UCHWAŁA NR XIV/90/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 listopada 2011 r.

 

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.082.773,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 24.168.773,06 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.739.725,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 23.765.394,06 zł,

2)      majątkowe w wysokości 1.974.331 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”;

 

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek     zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.000 zł.”;

 

4) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

 

5) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                                mgr Marek Słomiński


UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Nowem  z dnia  16 listopada 2011 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2011.

 

Zmiany w budżecie  wprowadzone  niniejszą Uchwałą spowodowane są:

- zwiększeniem dotacji,

- zmianą planów wydatków bieżących i majątkowych.

 

1. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej ustala się limity na wszystkie zobowiązania zaciągane w celach określonych w art. 89  ust. 1 art. 90. Rada Miejska  wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 333.000 zł na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a obejmującego projekt pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - Orlik 2012” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. Z tego też powodu, należy uchwalić limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie.

 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 25 października 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (Pomoc społeczna) o kwotę 239.375 zł, z tego:

a) na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  228.000 zł.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85212 (Świadczenia społeczne), w paragrafie 2010 (Dotacje celowe…) o kwotę 228 000zł,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85212 w paragrafach: 3110 o kwotę 221 160 zł, 4010 o kwotę 1.600 zł, 4210 o kwotę 500 zł i w 4300 o kwotę 4.740 zł,

b) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 2.700 zł.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne..),
w paragrafie 2010 (Dotacje…) o kwotę 2.700 zł,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85213, w paragrafie 4130 o kwotę 2.700 zł,

c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 8.675 zł.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe), w paragrafie 2030 (Dotacje celowe) o kwotę 8.675 zł,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85216, w paragrafie 3110 o kwotę 8.675 zł.

 

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) o kwotę 8.975 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219, w paragrafie 2030 (Dotacje celowe…) o kwotę 8.975 zł,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85219, w paragrafie 4010 o kwotę 8.975 zł.

 

4. W związku ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, należy:

- zwiększyć dochody w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne…), w paragrafie 0920 (Pozostałe odsetki) o kwotę 800 zł i w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe), w paragrafie 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 200 zł,

- zwiększyć wydatki w dziale 852, w rozdziale 85212, w paragrafie 4580 (Pozostałe odsetki) o kwotę 800 zł i w rozdziale 85216, w paragrafie 291 (Zwrot dotacji oraz płatności) o 200 zł.

 

5. Na podstawie wniosków dyrektorów szkół, SAPO przedstawiła projekty zmian w budżecie. W związku z tym:

- należy zwiększyć plan dochodów w rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne), w paragrafie 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 2 400 zł,

- jednocześnie należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80148, w paragrafie 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 2 400 zł.

 

6. Na wniosek kierowników referatów w celu prawidłowej realizacji zadań gminy dokonano następujących zmian w budżecie:

a) zmniejszenia:

750-75023-4110            - 8.600 zł (Urząd Gminy; zmniejszenie składek ZUS)

750-75023-4010            - 9.000 zł (Urząd Gminy; zmniejszenie funduszu płac w Urzędzie Gminy)

754-75412-3030            - 4.808 zł (OSP; przeniesienie między paragrafami)

900-90095-4270            -11.000 zł (Pozostała działalność; zmniejszenie zakupu usług remontowych)

700-70004-4270            - 43.000 zł (Gospodarka mieszkaniowa; zmniejszenie zakupu usług remontowych)

700-70005-6060            -12.000 zł (Gospodarka gruntami i nieruchomościami; zmniejszenie nakładów na wykup gruntów)

921-92109-6050            - 3.271 zł (Świetlice wiejskie; dokumentacja projektowa; przeniesienie)

758-75818-4810            -43392 zł ( Rezerwa ogólna; rozwiązanie rezerwy na sfinansowanie n/w zadań wcześniej nie ujętych w planach)

b) zwiększenia:

700-70004-6050            +3.271 zł (Gospodarka mieszkaniowa; z przeniesienia na dokumentację projektową lokali mieszkalnych)

754-75412-4170            +1.800 zł ( OSP; z przeniesienia na wynagrodzenia bezosobowe)

754-75412-4300            +3.000 zł (OSP; z przeniesienia na zakup usług)

900-90003-4300            +50.000 zł (Oczyszczanie miasta i wsi; zwiększenie nakładów)

900-90015-4260            +50.000 zł (Oświetlenie ulic; zwiększenie nakładów na zakup energii)

750-75095-3030            +2.000 zł (Diety sołtysów za udział na sesji RM; zwiększenie nakładów)

801-80104-4430            +2.200 zł (Refundacji kosztów dotacji za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu; wzrost z 2 do 4 dzieci; porozumienie z Gminą Grudziądz)

921-92195-4300            +14.800 zł (Nakłady na remont sceny amfiteatru)

700-70005-4300            +8.000 zł (Nakłady na wycenę nieruchomości, opłaty geodezyjne i kartograficzne)

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i 420, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, poz. Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.