Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027491
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2011 » Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowem przed sądami administracyjnym Wersja do druku

                                                      UCHWAŁA Nr XIV/82/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 listopada 2011 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowem przed sądami administracyjnymi.

        

Na podstawie art. 34 i 36 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.[1])  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Piotrowi Walczakowi do reprezentowania Rady Miejskiej

w Nowem przed sądami administracyjnymi w sprawie dotyczącej skargi Pani Wioletty Tadaszak z dnia 10 października 2011 r. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011 r. Nr XII/75/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr XI/65/11 i Nr XI/68/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

§ 2. Zaleca się pełnomocnikowi wnoszenie o oddalenie skargi.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowem.

 

       § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowem przed sądami administracyjnymi.

 

            Do Rady Miejskiej w Nowem wpłynęła dnia 18 października 2011 r. skarga Pani Wioletty Tadaszak na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011 r. Nr XII/75/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr XI/65/11 i Nr XI/68/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Stroną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest Rada Miejska w Nowem. Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony mogą być reprezentowane przed sądem administracyjnym przez pełnomocników. Zachodzi zatem konieczność udzielenia pełnomocnictwa zawodowemu pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Radę Miejską w Nowem przed sądami administracyjnymi.

            Niniejszym Rada Miejska w Nowem zaleca również swojemu pełnomocnikowi wnoszenie o oddalenie skargi Pani Wioletty Tadaszak.

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536, Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171, Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676, Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 76, poz. 409.

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1224, Utworzony: 2011-11-24 11:42:02, Ostatnia zmiana: 2011-11-24 11:42:57 Historia zmian