UCHWAŁA Nr XIV/82/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 listopada 2011 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowem przed sądami administracyjnymi.

        

Na podstawie art. 34 i 36 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.[1])  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Piotrowi Walczakowi do reprezentowania Rady Miejskiej

w Nowem przed sądami administracyjnymi w sprawie dotyczącej skargi Pani Wioletty Tadaszak z dnia 10 października 2011 r. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011 r. Nr XII/75/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr XI/65/11 i Nr XI/68/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

§ 2. Zaleca się pełnomocnikowi wnoszenie o oddalenie skargi.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowem.

 

       § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowem przed sądami administracyjnymi.

 

            Do Rady Miejskiej w Nowem wpłynęła dnia 18 października 2011 r. skarga Pani Wioletty Tadaszak na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011 r. Nr XII/75/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr XI/65/11 i Nr XI/68/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Stroną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest Rada Miejska w Nowem. Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony mogą być reprezentowane przed sądem administracyjnym przez pełnomocników. Zachodzi zatem konieczność udzielenia pełnomocnictwa zawodowemu pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Radę Miejską w Nowem przed sądami administracyjnymi.

            Niniejszym Rada Miejska w Nowem zaleca również swojemu pełnomocnikowi wnoszenie o oddalenie skargi Pani Wioletty Tadaszak.

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536, Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171, Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676, Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 76, poz. 409.