UCHWAŁA Nr XIII/79/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 października 2011 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2011–2032.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

      § 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XIII/79/11 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2011-2032.

 

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegają na:

- dostosowaniu prognozy na rok 2011 do zmienionego budżetu,

- wprowadzeniu za 2010 rok dochodów i wydatków na poziomie wynikającym z ewidencji księgowej (na etapie

  podejmowania uchwały były to dane prognozowane),

- wprowadzeniu za lata 2008, 2009, 3 kwartały 2010 danych zgodnych ze sprawozdaniami Rb-27S i RB-28S,

- skorygowano wielkość „wolnych środków”, ponieważ po zamknięciu ksiąg rachunkowych okazało się, że

  „wolne środki” na koniec 2010 roku wyniosły 822.672 zł. i były wyższe od planowanej „nadwyżki budżetowej

  z lat ubiegłych” (775.075 zł) o kwotę 47.597 zł,

- skorygowano „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych” za 2011 r. o kwotę 1.100.000 zł, ponieważ

  otrzymaliśmy dotację z PROW za zadanie zrealizowane w 2010 (budowa wodociągu wiejskiego w Zdrojewie).       Dotacja ta była źródłem spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie wyprzedzające tego przedsięwzięcia,

- wprowadzono do „wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-

  zabaw w: Małym Komorsku, Górnych Morgach, Nowem- ul. Leśna i ul. Grudziądzka. Realizacja tych zadań

  inwestycyjnych jest przewidziana na lata: 2011 na kwotę 10 000 zł i w 2012 na kwotę 170 000 zł,

- wprowadzono w pozycji 13a wyłączenie w kwocie 333 000 zł., ponieważ w roku budżetowym 2011 (ze

  względu na przedłużający się termin rozliczenia przez Urząd Marszałkowski, jako lidera projektu pn.

  Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim Moje Boisko Orlik 20122) nie otrzymamy

  dotacji z RPO. Realny termin otrzymania dotacji, to czerwiec - październik 2012 r. Dlatego też, planujemy

  zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków UE w kwocie

  333 000 zł (poz. 11).

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 219, poz. 1706, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170