UCHWAŁA Nr XIII/76/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

 

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XIII/76/11 z dnia 26 października 2011 r.  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

 

            Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) wybór ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych należy do kompetencji rady gminy, której obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,  poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz.714.

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XIII/76/11

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 26 października 2011 r.

 

Regulamin

 

głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. przeprowadzonych na sesji w dniu 26 października 2011 r.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1.1. Radni, wybierają:

1)       1 ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy; kandyduje 1 osoba.

2)       1 ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu, do orzekania w pozostałych sprawach; kandyduje 1 osoba;

2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

 

§ 2. 1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

2. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

3. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Miejskiej w Nowem i rozdaje je radnym.

 

§ 3. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do mównicy zapewniającej dyskrecję głosowania, dokonują wyboru kandydatów na kartach do głosowania, a następnie, w obecności Komisji Skrutacyjnej, wrzucają karty do głosowania do urny.

 

§ 4. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.

 

§ 5. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

Rozdział II

Zasady głosowania

 

§ 6. Karty do głosowania zawierają treść: „Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu” oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na ławnika?” Poniżej, w kolejności alfabetycznej nazwisko, imię (imiona) kandydata oraz zakres orzekania. Obok każdego nazwiska, z prawej strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”.

 

§ 7. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:

1) postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocześnie wkratce obok wyrazu „tak”, jak
i w kratce obok wyrazu „nie”;

2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce ani obok wyrazu „tak” ani obok wyrazu „nie”;

3) wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust. 1 jego głos uważa się za nieważny.

3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.

4. Karty całkowicie przedarte uważane są za nieważne.

 

§ 8. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał (zgodnie z § 5 Regulaminu) więcej głosów, znaków „x” w kratce obok wyrazu „tak” od sumy znaków „x” w kratce obok wyrazu „nie”.

 

§ 9. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa co najmniej:

1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;

2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;

3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

5) liczbę kart nieważnych;

6) kolejno, imię (imiona) i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych:

a) za wyborem kandydata na ławnika,

b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika,

- oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na każdego z kandydatów na ławników.

2. Komisja, odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

3. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do Regulaminu.

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

 

Protokół

z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu 26 października  2011 r. na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

 

Komisja Skrutacyjna w składzie:

 

1)      Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny ……………………………………….;

                                                                 (imię, imiona i nazwisko)

2)      członek Komisji Skrutacyjnej – radny ……….………………………………………..;

3)      członek Komisji Skrutacyjnej – radny ……………………………………………….. po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

 

1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Nowem obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: ………………..

 

2. Na ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu zgłoszono kandydatury:

1) ………………….   -           do orzekania z zakresu prawa pracy

  (imię, imiona i nazwisko)

 

2) …………………    -           do orzekania w pozostałych sprawach

(imię, imiona i nazwisko)

 

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …………..

 

4. Liczba kart wyjętych z urny ………… , ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu  …………………………..…………………………………………………………………………………

 

5. Liczba kart nieważnych ………………….

 

6. Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata:

 

1) ………………………………..l.

(imię, imiona i nazwisko)

 

a) za wyborem kandydata na ławnika                 ……… głosów,

b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika                     ……… głosów.

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat ……………………………
                                                                                         (imię, imiona i nazwisko)
uzyskał/nie uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został/nie został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu;

 

 

 

 

2) ……………………..

(imię, imiona i nazwisko)

a) za wyborem kandydata na ławnika                 ……… głosów,

b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika                     ……… głosów.

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat …………………………………..…
                                                                                              (imię, imiona i nazwisko)

 uzyskał/nie uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został/nie został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu.

 

 

 

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej                         …………………………

 

2) Członek Komisji Skrutacyjnej                                    …………………………

 

3) Członek Komisji Skrutacyjnej                                    …………………………