UCHWAŁA NR XIII/81/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.679.071,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 23.765.071,06 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.336.023,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 23.349.692,06 zł,

2)      majątkowe w wysokości 1.986.331 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”;

 

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 343.048 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek w kwocie 343.048 zł.”;

 

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.155.672 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.498.720 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”;

 

5) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

 

6) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

 

7) w Załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” odpowiednie kwoty przychodów i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011.

 

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

 

- zmianą planów dochodów (bieżących i majątkowych);

- zmianą planów wydatków (bieżących i majątkowych).

 

1.      Otrzymaliśmy „Promesę udzielenia dotacji” z WFOŚ i GW na przedsięwzięcie pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe”. Wstępnie została zagwarantowana kwota dotacji w wysokości 10 000 zł. W związku z tym:

- należy zwiększyć plan dochodów w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
w paragrafie 2460 (Dotacje ….) o kwotę 10 000 zł,

- należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 90004, w paragrafie 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10 000 zł.

2.      Zawarto umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,700 km, w obrębach geodezyjnych: Kozielec dz. Nr 213”. Województwo na realizację tego przedsięwzięcia przeznacza środki pochodzące z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. W związku z tym:

- zwiększono plan dochodów w dziale 600 (transport i łączność), w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne), w paragrafie 6630 (Dotacje…) o kwotę 84 000 zł,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 84 000 zł.

3.      Zmieniły się zasady i źródła finansowania programu ORLIK-2012. Ostatecznie budowa kompleksu boisk sportowych została sfinansowana z:

- dotacji z MSiT w kwocie           500 000 zł (paragraf 6330)

- dotacji z EFRR                        333 000 zł (paragraf 6207)

- środków własnych                   280 000 zł.

W roku budżetowym 2011 (ze względu na przedłużający się termin rozliczenia przez Urząd Marszałkowski, jako lidera projektu pn. Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim Moje Boisko Orlik 2012) nie otrzymamy dotacji z RPO. Realny termin otrzymania dotacji, to czerwiec - październik 2012 r. Dlatego też, planujemy zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków UE.

W związku z tym:

- należy zwiększyć plan dochodów w dziale 926 (Kultura fizyczna), w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe), w paragrafie 6330 (Dotacje … z budżetu państwa …) o kwotę 500 000 zł i w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” w paragrafie 903 (Pożyczki na finansowanie zadań… z budżetu UE) o kwotę 333 000 zł. Jednocześnie należy anulować wcześniejsze zapisy tj. zmniejszyć plan dochodów w paragrafie 6288 o kwotę 658 000 zł i w paragrafie 6289 o kwotę 462 000 zł,

- należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92601, w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 499 000 zł, w paragrafie 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia; konkretnie: zakup tablicy informacyjnej) o kwotę 1 000 zł i w paragrafie 6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ środki europejskie) o kwotę 333 000 zł; jednocześnie należy anulować wcześniejsze zapisy tj. zmniejszyć plan wydatków w paragrafie 6058 o kwotę 658 000 zł i w paragrafie 6059 o kwotę 462 000 zł.

4.      W związku ze zbliżającym się terminem oddania do używania nowych obiektów (boiska Orlik oraz placu zabaw w Mątawach), należy zawrzeć umowy ubezpieczenia w rozszerzonym zakresie (ubezpieczenie majątkowe, OC i NW). W związku z tym:

- należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92601 w paragrafie 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 2 800 zł i w rozdziale 01095 w paragrafie 4430 o kwotę 540 zł,

- wydatek ten można sfinansować poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023, w paragrafie 4010 (Wynagrodzenie osobowe pracowników) o kwotę 3340 zł.

5.       Należy zapewnić środki finansowe na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej związanej z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru”. W związku z tym:

- należy zwiększyć plan wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92195, w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 200 zł,

- wydatek ten można sfinansować poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023, w paragrafie 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
o kwotę 3 200 zł.

6.        Na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji zadań gminy zmieniono:

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi), w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 16 100 zł; zadanie: „Mapa do celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej Zdrojewo -Gajewo”,

- zwiększono plan wydatków w dziale 900(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg), w paragrafie 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 450 zł,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 71035 (Cmentarze), w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5500 zł,

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75023 (Urzędy gmin), w rozdziale 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 5 500 zł,

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75023, w rozdziale 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 16 550 zł; uwaga: łącznie z kwotą z punktu 4 jest to suma 19 890 zł.

7.       Na podstawie wniosków dyrektorów szkół, SAPO przedstawiła projekty zmian
w budżecie. W związku z tym:

- należy zwiększyć plan dochodów w rozdziale 80148 (Stołówki szkolne
i przedszkolne), w paragrafie 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 10 300 zł,

- jednocześnie należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80148, w paragrafie 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 10 300 zł,

- należy zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe),
w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 1 169 zł; uwaga: jest to pozostałość po rozliczeniu zadania: przebudowa łazienek,

- jednocześnie należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80101, w paragrafie 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 169 zł: uwaga: zakup ławeczek do wyremontowanych pomieszczeń.

8.      O trzymaliśmy dotację z PROW za zadanie zrealizowane w 2010 (budowa wodociągu wiejskiego w Zdrojewie). Dotacja ta była źródłem spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie wyprzedzające tego przedsięwzięcia. W związku z tym:

- należy zwiększyć plan dochodów w rozdziale 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi), w paragrafie 6207 (Dotacje …)  o kwotę 1 100 000 zł,

- jednocześnie w załączniku do uchwały budżetowej należy zwiększyć plan rozchodów w paragrafie 963 (spłata pożyczki) o kwotę 1 100 000 zł.

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777.

2 Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.