UCHWAŁA NR XIII/80/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 333.000 zł na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a obejmującego projekt pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - Orlik

 

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po rozliczeniu projektu i przekazaniu środków przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przewidywany termin: październik 2012 roku).

 

§ 3. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zobowiązania określonego w § 1 będzie weksel „In blanco”.

 

§ 4. Spłata odsetek następować będzie z dochodów własnych Gminy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011 r.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

Gmina Nowe w okresie sierpień - październik 2011 roku realizuje projekt pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - Orlik 2012” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu (postępowanie przetargowe) wynosi 1.080.000 zł. Koszty zadania będą pokryte w następujący sposób:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 500.000 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 333.000 zł,

- środki własne Gminy 247.000 zł

Z uzyskanych informacji wynika, że środki z MSiT otrzymamy do końca 2011 roku.

Nie możemy jednak konkretnie określić daty rozliczenia projektu (partnerstwo kilku podmiotów), a tym samym terminu otrzymania środków z EFRR od Marszałka Województwa. Przewidujemy, że nastąpi to w przedziale czasowym czerwiec - październik 2012 roku.W związku z napiętym programem inwestycyjnym, Gmina nie dysponuje wolnymi środkami na pokrycie dofinansowania. Z tego powodu zaciągnięcie kredytu lub pożyczki jest w pełni uzasadnione. Uchylenie wcześniejszej uchwały dotyczącej omawianej sprawy związane jest z tym,
że w oparciu o stanowisko RIO doprecyzowano, że uchwała dotyczy zaciągnięcia tylko pożyczki, a nie pożyczki lub kredytu.

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.