UCHWAŁA Nr XIII/77/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie wyboru ławników.

 

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu do orzekania w sprawach z zakresu

prawa pracy: Małgorzata Wróbel;

     

2. Dokonuje się wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu do orzekania w pozostałych sprawach: Mirosław Jerzy Łepek.

 

     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     § 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy w Nowem oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                   mgr Marek Słomiński

   

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XIII/77/11 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników.

 

            Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) wybór ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych należy do kompetencji rady gminy, której obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

10 maja 2011 roku Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisów ustawy z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia kadencji ławników, wystosował do Rady Miejskiej
w Nowem pismo o dokonanie wyboru ławników dla Sądu Rejonowego w Świeciu na nową kadencję 2012 - 2015.

Przeprowadzono procedurę wyłaniania kandydatów na ławników oraz w głosowaniu tajnym dokonano wyboru. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem jest konsekwencją przeprowadzenia wyborów ławników dla potrzeb sądów powszechnych.

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,  poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz.714.