UCHWAŁA Nr XII/75/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 września 2011 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia.

 

         Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§1. Po dokonaniu analizy złożonego przez Panią …………….. wezwania do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia poprzez podjęcie przez Radę Miejską w Nowem w dniu 30 sierpnia 2011 r. uchwał Nr XI/65/11 oraz Nr XI/68/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu postanawia się odmówić zmiany wymienionych uchwał.

 

§2. Przyjmuje się treść odpowiedzi dla wzywającej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do podpisania treści odpowiedzi na wezwanie.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                             

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                               Marek Słomiński

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zmiany do tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia.

 

            Do Rady Miejskiej w Nowem wpłynęło wezwanie z dnia 14 września 2011 r. do usunięcia wad uchwał Rady Miejskiej i naruszenia interesu prawnego, uzupełnione pismem z 20 września 2011 r., złożone przez Panią .......... . Wezwanie dotyczy Uchwał yRady Miejskiej podjętych w dniu 30 sierpnia 2011 roku Nr XI/65/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu oraz XI/68/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

W Uchwale Nr XI/65/11 stwierdza się, że zgłoszenie Pani …………… na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu dokonane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu, w sposób formalny zostało złożone w dniu 4 lipca 2011 r, wobec czego  uznaje się za dokonane po terminie i pozostawia się bez dalszego biegu.

            W Uchwale Nr XI/68/11 stwierdza się, że w zgłoszeniu …………….., kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu, złożonym przez obywateli, w dniu 29 czerwca 2011 r.  lista osób zgłaszających kandydata na ławnika zawiera następujące błędy:

1)      na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika osoba zapisana pod liczbą porządkową 31 nie posiada czynnego prawa wyborczego na terenie Gminy Nowe;

2)      na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika pod liczbami porządkowymi nr 24 i 36 błędny numer PESEL.

Wobec powyższego zgłoszenie uznane zostało za niespełniające wymogów formalnych ze względu na brak wymaganej ilości 50 osób zgłaszających kandydata, których prawidłowe dane zostały zamieszczone na liście dołączonej do zgłoszenia i pozostawia się bez dalszego biegu.

Działając zgodnie z kompetencjami Rada Miejska w Nowem rozpatrzyła wezwanie do usunięcia wad uchwały Rady Miejskiej i naruszenia interesu prawnego w celu rozpoznania zasadności zarzutów.

Przedkładana uchwała wraz z załącznikiem stanowi projekt odpowiedzi na wezwanie.