UCHWAŁA Nr XII/74/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 września 2011 r.

 

 

  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego.

 

 

Na podstawie art.223 § 1, art.229 pkt 3, art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.   Przyjmuje się informację złożoną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem oraz członków Komisji Rewizyjnej dotyczącą skargi złożonej przez Panią  …………   na działalność Burmistrza Nowego.

 

§ 2.  Przyjmuje się treść odpowiedzi na skargę Pani …………. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                       Marek Słomiński

 

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz.  1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011 roku w  sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego.

 

            Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Miejskiej w Nowem wpłynęła skarga Pani ……………… na działalność Burmistrza Nowego. Skarga dotyczy odwołania Pani …………… z funkcji ................................... .

Działając zgodnie z kompetencjami Rada Miejska w Nowem rozpatrzyła skargę w celu rozpoznania zasadności zarzutów.

Przedkładana uchwała stanowi projekt odpowiedzi na skargę Pani …………… .

 

 

 

                                                                                                                    Załącznik do Uchwały

                                                                                                                    Nr XII/74/11

                                                                                                                Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                                                z dnia 28 września 2011 roku

 

                                                                                  Nowe, 28 września 2011 r.

                                                                 Pani

                                                                 ...................

                                                                 ...................

                                                                 86-170 Nowe

 

            W związku ze skargą na działalność Burmistrza Nowego złożoną przez Panią w dniu 29 sierpnia 2011 roku podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowem szczegółowo zapoznała się z wyjaśnieniami Pana Burmistrza z dnia 14 września 2011 roku i opinią prawną Radcy Prawnego, kompletem dokumentów dotyczących powołania i odwołania Pani ze stanowiska Kierownika ........................., a także z korespondencją służbową prowadzoną z Panią w czasie sprawowania funkcji Kierownika.

Rada Miejska, po zapoznaniu się z wynikami analizy zgromadzonej dokumentacji przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną wyjaśnia co następuje:

Pytania nr 1, 2, 3, 8, 10, 12 zawarte w Pani piśmie pozostawia się, ze względu na typowo intencjonalny charakter, bez rozpatrzenia. Rada Miejska nie ma podstaw ani kompetencji do odgadywania celów i kontekstów rozmów, których nie była świadkiem. 

            Odnośnie pytania nr 4 i 5, po udzieleniu wyjaśnień przez Pana Burmistrza, nie może być mowy o marnotrawieniu publicznych pieniędzy. Zgodnie z decyzją Burmistrza Pana Czesława Wolińskiego Gmina Nowe nie będzie finansowała żadnych świadczeń związanych z Pani edukacją.

Zarzuty dotyczące łamania prawa zawarte w pytaniach nr 6 i 7 są również bezzasadne, bowiem Pani Kierownik ....................... została odwołana ze stanowiska, nie ma więc obowiązku zamieszczania w akcie odowłania pouczenia o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Co prawda przepis art. 70 §2 Kodeksu Pracy stanowi, że odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, jest to jednak dodatkowy, powstający z mocy prawa, skutek odwołania ze stanowiska, niepowodujący obowiązku zamieszczenia pouczenia o prawie do odwołania się.

Jeśli zaś chodzi o wymóg art. 15 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej należy stwierdzić, że Pani nie podała informacji o swojej przynależności do związków zawodowych lub stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Ponadto w piśmie z 6 września 2011 roku potwierdza Pani swój brak przynależności do wyżej wymienionych organizacji. Tym samym taki obowiązek konsultacji nie zaistniał.

            W pytaniu nr 9 zawarta jest wątpliwość dotycząca konstrukcji nadużycia prawa,
o której mowa w art. 8 Kodeksu Pracy. Stosowanie tak zwanej klauzuli generalnej nadużycia prawa następuje najczęściej przed Sądem Pracy, po szczegółowym wyjaśnieniu okoliczności sprawy. Rada Miejska nie ma wystarczających kompetencji śledczych do zbadania sprawy i osądzenia, czy miało miejsce nadużycie prawa.

            Treść pytania nr 11 budzi najwyższe zdumienie członków Rady Miejskiej, ponieważ wskazuje na rażące zaniedbanie obowiązków  Kierownika jednostki.

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której osoba zarządzająca jednostką nie ma planu finansowego, na podstawie którego powinna realizować wydatki i sporządzać kwartalne sprawozdania finansowe przedkładane Burmistrzowi. Ponadto nadmieniamy, że oświadczenie zawarte w tym pytaniu jest nieprawdziwe, ponieważ, jako Kierownik ........................... realizowała Pani wydatki związane z jej działalnością i składała stosowne sprawozdania kwartalne. Została Pani również poinformowana o wysokości rocznej dotacji przyznanej w budżecie Gminy na działalność ................. .

            Podobny charakter ma zarzut zawarty w pytaniu nr 13. To Kierownik Jednostki odpowiada za szkolenie BHP dla siebie i swoich pracowników.

            Pytanie nr 14 w zasadzie nie zawiera zagadnienia prawnego, lecz można tu udzielić wyjaśnienia, iż odwołanie jest jedynym sposobem rozwiązania tego stosunku pracy. Odwołanie Pani ma skutek zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę, jest więc formą niepiętnujacą postępowanie pracownika. W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych konieczne jest odwołanie ze stanowiska również dlatego, że akt ten niezależnie od zainicjowania procesu rozwiązania stosunku pracy pozbawia daną osobę władzy w kierowanej jednostce. Skutek pozbawienia władzy do kierowania jednostką następuje natychmiast po wręczeniu aktu odwołania. Stosunek pracy rozwiązuje się natomiast dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Ze względu na powiązanie stosunku pracy z powołania z uprawnieniami władczymi Kodeks Pracy nie wymaga uzasadnienia dla aktu odwołania.

            Do zapisów punktu nr 15 Rada Miejska w Nowem nie będzie się odnosić, ponieważ zawiera subiektywne opinie na temat kompetencji Burmistrza.

Ponadto niezrozumiałe zdają się być uwagi dotyczące „rozpadu z trudem tworzonej kadry” (zasadniczo niezmienionej od 25 lat) oraz przerwania długoterminowej strategii rozwoju placówki, z którą nigdy nie zostaliśmy zapoznani.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznajemy Pani skargę za bezzasadną.