UCHWAŁA Nr XII/73/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  28 września 2011 r.

 

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.904.610,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 23.554.610,06 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.350.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.328.562,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 23.153.162,06 zł,

2)      majątkowe w wysokości 2.175.400 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”;

 

3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

 

4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                       Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XII/73/11 z dnia  28 września 2011 roku zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2011.

 

Zmiany w budżecie  wprowadzone  niniejszą Uchwałą spowodowane są :

- zwiększeniem dotacji,

- zmianą planów wydatków bieżących i majątkowych.

 

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.44.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w dziale 758 (Różne rozliczenia), w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe), w paragrafie 2030 (Dotacje celowe…) o kwotę 39.903 zł.

 

2. W związku ze stanowiskiem MF w sprawie finansowania zasiłków stałych z pomocy społecznej (pismo WPS.VII.020.64.2011) gmina zobowiązana jest przeznaczyć ze środków własnych 20% kosztów ponoszonych na wypłatę zasiłków stałych. W ubiegłych latach z budżetu państwa otrzymywaliśmy 100% środków na tego rodzaju zadania własne. Aby zapewnić wypłatę zasiłków należy:

- zwiększyć plan wydatków w dziale 852 (pomoc społeczna), w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe), w paragrafie 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 30.625 zł.

 

3. W związku z zamiarem realizacji nowych zadań inwestycyjnych planujemy (jeszcze w 2011 r.) poniesienie wydatków na prace projektowe, i tak:

a) na projekt „rewitalizacja rynku i kamienic”, w dziale 600 (Transport i łączność),
w rozdziale 60095 (Pozostała działalność), w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne…) w  kwocie  40.000 zł,

b) na zadanie „ rewitalizacja kąpieliska nad Jeziorem Czarownic”, w dziale 926 (Kultura fizyczna), w rozdziale 92695, w paragrafie 6050 w kwocie 37.000 zł,

c) na przygotowanie czterech projektów placów zabaw:

- w Górnych Morgach i Małym Komórsku,w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), w rozdziale 01095, w paragrafie 6050 w kwocie 5.000 zł,

- przy ul. Leśnej i Grudziądzkiej, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale 90095, w paragrafie 6050 w kwocie 5.000 zł,

d) na zadanie „zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na lokale mieszkalne oraz remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, w dziale :

- 700 (Gospodarka mieszkaniowa),w rozdziale 70004, w paragrafie 6050 w kwocie 18.500 zł,

- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), w paragrafie 6050 w kwocie 18.500 zł.

 

4. Po ostatecznym rozliczeniu nakładów inwestycyjnych na wodociąg w Zdrojewie (plan wydatków 150.000 zł, wykonanie 134.441,94 zł) proponujemy:

- zmniejszyć plan wydatków w dziale 010, w rozdziale 01010, w paragrafie 6050 o kwotę 15.500 zł,

- zwiększyć plan wydatków w dziale 010, w rozdziale 01010, w paragrafie 4300 o kwotę 15.500 zł (przeznaczenie: przełożenie instalacji wodociągowej na działce budowlanej).

 

5. Stan dróg (zarówno wiejskich jak i miejskich) w wyniku oddziaływania gwałtownych zjawisk atmosferycznych uległ znacznemu pogorszeniu. Na naprawę i bieżącą konserwację dróg wnioskujemy o przeznaczenie większych środków finansowych. Proponujemy zwiększyć plan wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), w rozdziale 6016 (Drogi publiczne gminne), w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 76.000 zł.

 

6. Celem sfinansowania zadań wymienionych w p. 3 i 5 wnioskujemy o:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale 90095, w paragrafie 4300 o kwotę 40.000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), w rozdziale 70004, w paragrafie 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 150.722 zł.