UCHWAŁA NR XI/59/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe za pierwsze półrocze 2011 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się informacje:

1)      o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze,

2)      o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3)      o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samorządowego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, stanowiące załączniki nr 1-3 do uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XI/59/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe za pierwsze półrocze 2011 roku.

 

Zgodnie z przepisami art. 266. Ust 1 ustawy o finansach publicznych zarząd j.s.t. przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy, w terminie do 31 sierpnia. Zakres i formę informacji, stosownie do przepisu art. 266 ust. 2 ustawy określa w odrębnej uchwale organ stanowiący.

Powyższa informacja nie podlega tym samym rygorom co przedkładane