UCHWAŁA NR XI/68/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

            Na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.[1])  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Stwierdza się, że w zgłoszeniu Wioletty Tadaszak, kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu, złożonym przez obywateli, w dniu 29 czerwca 2011 r.  lista osób zgłaszających kandydata na ławnika zawiera następujące błędy:

1)      na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika osoba zapisana pod liczbą porządkową 31 nie posiada czynnego prawa wyborczego na terenie Gminy Nowe;

2)      na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika pod liczbami porządkowymi nr 24 i 36 błędny numer PESEL;

3)       

2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za niespełniające wymogów formalnych ze względu na brak wymaganej ilości 50 osób zgłaszających kandydata, których prawidłowe dane zostały zamieszczone na liście dołączonej do zgłoszenia i pozostawia się bez dalszego biegu.

 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,  poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XI/68/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) mówi, że zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych, o których mowa w §2-5 pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatki na ławnika Pani Wioletty Tadaszak, które pozostawia się bez dalszego biegu jest zasadne.