UCHWAŁA NR XI/65/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

            Na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.[1])  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Stwierdza się, że zgłoszenie Pani  Wioletty Tadaszak na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu dokonane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu, w sposób formalny zostało złożone w dniu 4 lipca 2011 r.

 

2. Zgłoszenie kandydatki, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za dokonane po terminie i pozostawia się bez dalszego biegu.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,  poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz.714.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XI/65/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

 

Art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) mówi, że zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po terminie 30 czerwca ostatniego roku kadencji pozostawia się bez dalszego biegu.

Zgłoszenie kandydatki na ławnika Pani Wioletty Tadaszak zostało złożone do Rady Miejskiej w Nowem w dniu 4 lipca 2011 roku.

Data nadania w urzędzie pocztowym albo zgłoszenia do niewłaściwej rady gminy nie ma znaczenia, albowiem nie stosuje się tu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w § 10 ustala wprost skutki przekroczenia terminu zgłaszania kandydatów:

„ Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w §

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu jest zasadne.