UCHWAŁA NR XI/69/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

            Na podstawie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji
o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2012 r. do 2015 r.
w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

1)      Małgorzata Wróbel;

 

2)      Mirosław Jerzy Łepek.

 

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

1)      imię (imiona) i nazwisko;

2)      nazwisko panieńskie;

3)      imiona rodziców;

4)      data i miejsce urodzenia;

5)      miejsce zamieszkania;

6)      miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;

7)      nr PESEL.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,  poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz.714

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XI/69/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

Znowelizowana ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 162 § 9 wskazuje Radę Gminy, jako organ zasięgający od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informację o kandydacie uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników jest zasadne.