UCHWAŁA NR XI/60/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Na podstawie art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Skarbnik gminy w terminie do 10 września opracowuje prognozę dochodów oraz wydatków na nadchodzący rok.

 

§ 2.1.  Burmistrz w terminie do 20 września wydaje zarządzenie o założeniach do projektu budżetu wynikających z prognozy o której mowa w § 1 oraz wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa.

2. W zarządzeniu tym określa się ponadto wzory dokumentów, na których to zostaną opracowane projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy.

 

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów urzędu
w terminie do 20 października składają skarbnikowi gminy  projekty planów finansowych
i zadań rzeczowych.

            2. W terminie do 20 października przyjmowane są również wnioski radnych, sołectw, stowarzyszeń, społecznych komitetów i osób fizycznych w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych gminy.

 

§ 4. 1. Skarbnik gminy na podstawie przedłożonych materiałów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz prognozowanych dochodów własnych, dotacji i subwencji opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.

      2. Burmistrz dokonuje analizy zbiorczego planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i remontowych.

     3. Wnioski wynikające z analizy o której mowa w ust.2 są podstawą do przygotowania przez skarbnika gminy końcowej wersji projektu planu dochodów i wydatków do projektu budżetu na następny rok.

 

§ 5.1. Burmistrz ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem i przedkłada projekt Radzie Miejskiej i regionalnej izbie obrachunkowej najpóźniej do  15 listopada.

            2. Projekt uchwały budżetowej zostaje również przedstawiony do publicznej wiadomości.

 

§ 6. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Burmistrz może dokonać  zmian
w projekcie budżetu, powiadamiając o dokonanych zmianach Radę.

 

§ 7.1. Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła komisjom Rady  przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami towarzyszącymi.

            2. Komisje Rady w terminie do 10 dni od otrzymania materiałów zwołują posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu.

      3. Komisja Rady, proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania.

      4. Opinie komisji przedstawione są Przewodniczącemu Rady, który w terminie 5 dni od ich otrzymania formułuje opinię zbiorczą o projekcie budżetu i przedkłada ją wraz z opiniami komisji Burmistrzowi.

     5. Burmistrz po zapoznaniu się z opiniami komisji Rady oraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej przedkłada swoje stanowisko na sesji budżetowej.

 

§ 8. Przewodniczący Rady  w terminie umożliwiającym podjęcie uchwały budżetowej tj. do 31 grudnia przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, zwołuje sesję budżetową.

 

§ 9.1. Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej oraz
z uzasadnienia.

            2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków Burmistrz opracowuje w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

             3. W skład materiałów towarzyszących projektowi budżetu wchodzą: informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

 

§ 10. Projekt uchwały budżetowej będzie określał w szczególności:

1)      łączną kwotę planowanych dochodów budżetu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

2)      łączną kwotę planowanych wydatków budżetu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

3)      kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki,

4)      łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu,

5)      limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 i art.90  ustawy o finansach publicznych,

6)      kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

7)      upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, a także do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 11. Do projektu uchwały budżetowej załącza się:

1)      zestawienie tabelaryczne w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, obejmujące: planowane dochody z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, planowane wydatki z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) i majątkowych, planowane dochody i wydatki na zadania zlecone, planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t., planowane wydatki z funduszu sołeckiego,plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2)      zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w szczegółowości określonej w art. 215 ustawy o finansach publicznych,

3)      uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zawierające w szczególności:

a)      zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodów i wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego,

b)      omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem metodologii ich kalkulacji,

c)       omówienie projektowanych wydatków bieżących w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

d)      omówienie projektowanych wydatków majątkowych,

e)      omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

 

§ 12. Wraz z projektem budżetu Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia komunalnego. Informacja zawiera dane dotyczące stanu majątku gminy, zmiany jakie zaszły w zasobach majątkowych od czasu złożenia poprzedniej informacji oraz zmiany planowane
w następnym roku budżetowym.

 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XLI/254/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia
29 czerwca 2006 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XI/60/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Artykuł 234 ustawy o finansach publicznych stanowi, że organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych uchylony został art. 53 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie którego podjęta była dotychczasowa  uchwała regulująca procedurę uchwalania budżetu. W związki z powyższym przedstawiona zostaje nowa uchwała określająca tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.