UCHWAŁA Nr X/58/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w sądach powszechnych.

 

Na podstawie art. 163 § 2 usatwy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników w sądach powszechnych w składzie:

 

1) Zofia Głowala,

2) Danuta Zielińska,

3) Elżbieta Sandak.

 

§ 2. Członkowie zespołu wybiorą ze swego grona przewodniczącego zespołu.

 

§ 3. Zespół przedstawi swoją opinię Radzie Miejskiej w Nowem.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowem.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr X/58/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w sądach powszechnych.

 

 

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), rada gminy przed przystąpieniem do wyborów ławników zobligowana jest do powołania zespołu, który przedstawi na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w w/w ustawie.

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 733, poz.73, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482, Nr 218, poz. 1592, Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627.