UCHWAŁA NR X/57/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  29 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.432.839 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 23.082.839 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.350.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.856.791 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 22.789.891 zł,

2)      majątkowe w wysokości 2.066.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”

 

3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

5) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 423.952 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 423.952 zł.”

 

6) §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 822.672 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 398.720 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”

 

7) w Załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” odpowiednie kwoty przychodów
i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  29 czerwca 2011 Roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011.

 

Zmiany w budżecie  wprowadzone  niniejszą Uchwałą spowodowane są :

 

- zmianą planów dochodów (bieżących i majątkowych);

- zmianą planów wydatków (bieżących i majątkowych).

 

 

1.      Urząd Marszałkowski (po wyczerpaniu drogi odwoławczej) w związku z negatywną oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Remontu świetlicy wiejskiego domu kultury w Bochlinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół domu kultury” rozwiązał z nami umowę o przyznanie pomocy finansowej nr PRW.I-3040UE-1003/200900091-6922-UM0200049/09 z dnia 11 września 2009 roku. W wyniku tej decyzji o kwotę 300.000 zł zmniejszono plan dochodów w Dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w Rozdz. 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w §6208 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

2.      Na Zwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Nowem podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy. Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 została przeznaczona dla Gminy Nowe jako jedynego wspólnika. Na podstawie tej uchwały
o kwotę 500.000 zł zwiększono plan dochodów w Dz. 900 (Gospodarka komunalna) w § 0740 (Wpływy z dywidendy).

3.      Począwszy od czerwca 2011 r. podwyższono stawkę za wyżywienie dzieci w przedszkolu.
W oparciu o kalkulację wpływów i wydatków za wyżywienie dokonano następujących zmian
w budżecie:

a)      zwiększono dochody w Rozdz. 80104 (Przedszkola) w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 7.100 zł;

b)      zwiększono wydatki w Rozdz. 80104 (Przedszkola) w § 4220 (Zakup środków żywności)
o kwotę 7.100 zł.

4.      Gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowań właścicielom mieszkań czekającym na wykonanie prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Odszkodowanie przysługuje PKP S.A. za jednego najemcę, wobec którego orzeczono wyrok eksmisyjny, a Gmina nie przydzieliła mieszkania socjalnego. Miesięczne odszkodowanie (w wysokości czynszu) wynosi 64,52 zł. Zwiększono plan wydatków
w Dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w § 4600 (Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych) o kwotę 600 zł.

5.      W związku z pracami przygotowującymi nieruchomości do funkcji użytkowych np. zakup i montaż ławek, przygotowanie kąpielisk, zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 70095 (Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność) w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 15.000 zł i w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o 50.000 zł.

6.      Należy przeprowadzić prace remontowo-zabezpieczające w budynku położonym przy jeziorze „czarownic”. Zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami
i nieruchomościami) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 4.000 zł.

7.      Trwają prace porządkowe na  ścieżce rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Nowe-Twarda Góra (znaki drogowe, ustawienie koszy i ławek). Zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 92695 (Kultura fizyczna i sport) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000 zł.

8.      Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł w § 75023 (Urząd gminy) w § 4430 (Różne opłaty
i składki)- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego.

9.      W związku ze zmianą terminu wykonania usługi geodezyjnej (wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenia) zmniejsza się plan wydatków w Dz. 616 (Drogi publiczne gminne) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 100.000 zł.

10.   Rozpoczęto realizację projektu systemowego „A jak Aktywni. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe”. Należy więc dokonać przesunięć w planie finansowym MGOPS-u. Wydatki w kwocie 21.254,94 zł są wkładem własnym do tego projektu. Zmniejszono plan wydatków w Rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze)
i jednocześnie zwiększono plan wydatków w Dz.853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

11.   Zakończono i rozliczono inwestycję „Budowa wodociągu wiejskiego w Zdrojewie”. Nie wykorzystano wszystkich środków. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdz. 01010 (Infrastruktura wodociągowa) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 50.000 zł.

12.   W wyniku przeprowadzonej analizy wysokości środków na wynagrodzenia zmniejsza się plan wydatków w Rozdz. 75023 (Urząd Gminy) w §4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 100.000 zł.

13.   W związku z pogarszającym się stanem dróg gminnych (trudne warunki atmosferyczne) zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w § 4300 (Zakup usług pozostałych)
o kwotę 46.237 zł.

14.   Na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji zadań gminy zmieniono:

a)      Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł w Rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z planowaną adaptacją pomieszczeń na łazienki;

b)      Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł w Rozdz.80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w związku z remontem pomieszczeń szatni S. P. nr 2 z przeznaczeniem na biuro SAPO;

c)       Zwiększono plan wydatków  w Dz. 852 (Pomoc społeczna) w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3.000 zł i w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 17.000 zł
z przeznaczeniem na remont zabezpieczający budynku położonego przy ulicy Nowej;

d)      Zwiększono plan wydatków w Rozdz. 75023 (Urząd Gminy) w § 4210 (Zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 23.000 zł, w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1.500 zł
i w § 4260 (Energia) 30.000 zł;

e)      Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.760 zł w Dz. 710 (Działalność usługowa) w § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w związku z koniecznością opracowania nowej strategii rozwoju gminy na lata 2011-2020;

f)        Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w Rozdz. 71035 (Cmentarze w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia).

15.   W związku z unieważnieniem przetargu na projekt pod nazwą „Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego” wystąpiliśmy do Rady Miejskiej o aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015. Powyższa aktualizacja dotyczy zmiany projektów podstawowych z:

- przebudowy ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem

- przebudowa ulicy Stromej ze schodami terenowymi w Nowem

Na:

-rewitalizację rynku i kamienic.

W konsekwencji w bieżącym roku nie otrzymamy dotacji w ramach Działania 7.1 RPO WKP. Kwota ta nie ulegnie „wygaszeniu”, ponieważ zostanie przesunięta na realizację zadania „Rewitalizacja Rynku i Kamienic w latach 2012-2013.

 Stąd konieczność dokonania zmian w budżecie  w następującym zakresie:

a) zmniejszenie  planu dochodów w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w § 6288 (Środki otrzymane od j. s. t. na dofinansowanie inwestycji) o kwotę 253.000 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne)  w§ 6058 (Wydatki inwestycyjne ze środków UE) o kwotę 253.000 zł,

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne (ulewy) spowodowały dewastację nawierzchni licznych dróg
w obrębie miasta. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w:

- § 6050 (Wydatki inwestycyjne ze środków własnych) o kwotę 217.000 zł, co daje  po uwzględnieniu zmniejszenia o 100 000 (wg punktu 12) łączną kwotę przyrostu środków własnych na te zadania  w wysokości 117.000 zł.

 

 

 

16. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych okazało się, że „wolne środki” na koniec 2010 roku wyniosły 822.672 zł i były wyższe od planowanej „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” (775.075 zł) o kwotę 47.597 zł. Zmiana ta stanowi podstawę do uaktualnienia Załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody do budżetu w 2011 roku”. W załączniku wprowadzono nową kwotę 822.672 zł w §950 (wolne środki), która zastąpiła dotychczasową kwotę 775.075 zł w §957 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych). Różnica między w/w kwotami (47.597) może stanowić źródło finansowania deficytu. Deficyt budżetowy zwiększono z kwoty 376.355 zł do kwoty 423.952 zł.

 

 

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz.679

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726