UCHWAŁA Nr X/56/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

 

 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe
na lata 2009-2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

    

 

 

§1. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe   na lata 2009-2015, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2. Traci moc uchwała nr XLIV/258/2010 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015.

 

 Wprowadzone zmiany polegają m.in. na zmianie kolejności zadań inwestycyjnych wskazanych do rewitalizacji, w celu zapewnienia spójności zaplanowanych działań ze zdiagnozowanymi problemami w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009 -2015.

            Powyższa aktualizacja dotyczy  zamiany projektów podstawowych z:

 

- Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem,

 

- Przebudowa ulicy Stromej ze schodami terenowymi w Nowem,

 

na:

 

-  Rewitalizację Rynku i Kamienic.

 

            Głównym powodem aktualizacji jest skutek wszczętych procedur z zakresu Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dla zadania pn.  Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem”, gdzie w pierwszym postępowaniu, przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Natomiast                   w drugim postępowaniu złożono dwie oferty. Lecz cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

 Ponadto konieczne było dostosowanie  planu finansowego realizacji działań
w rozdziale 3. oraz listy projektów podstawowych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji znajdującej się w załączniku nr 2 i 3LPR.

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania programów gospodarczych, a taki charakter ma wspomniany powyżej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania  w/w dokumentu programowego, warunkującego ubiegania się o środki finansowe z funduszy strukturalnych w ramach Działania 7.1 RPO WK-P. , podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 oraz               Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679.