UCHWAŁA NR/54/11

RADY MIEJSIEJ  W NOWEM

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe za okres 2009 – 2010.

 

   

    Na podstawie art. 14 ust. 12b pkt 4 oraz art. 14 ust. 13 pkt 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243 z późn. zm. [1]) uchwala się, co nastepuje:

 

 

      § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  Nowe

za okres 2009-2010,  stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

     

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

   § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 do uchwały Nr X/54/11 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe za okres 2009-2010.

 

 

    Wykonując obowiązek wynikający z zapisu art. 14 ust. 12b pkt 4 oraz ust. 13 pkt 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) Burmistrz Nowego przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe za okres 2009-2010.

 

Powyższy plan został przyjęty uchwałą Nr XX/144/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia      29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Nowe. W dniu 2 marca 2009 roku została podjęta uchwała Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowe.

 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami, obejmuje okres 2 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Wszelkie szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                          Nr X/54/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania
z realizacji Planu Gospodarki   Odpadami

dla Gminy Nowe za okres 2009 - 2010

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

 

Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI

 

ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

DLA GMINY NOWE

 

ZA OKRES 2009 - 2010

 

 

 

N O W E   CZERWIEC 2011

 

1.       Cel przygotowania sprawozdania.

Celem opracowania sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe jest przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami dla poszczególnych rodzajów odpadów, a także ocena realizacji postawionych w planie gminnym celów szczegółowych, jakościowych i ilościowych dotyczących zagadnień organizacyjnych czy też prowadzenia edukacji społecznej.

Sprawozdanie przedstawia postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w Planie lub wyjaśnia powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy Nowe w dniu 31 grudnia 2010 roku.   Porównanie obecnego systemu gospodarki odpadami z opisanym w Planie powinno dać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się zrealizować do 31 grudnia 2010 roku główne cele przyjęte w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Nowe?

2.       Stan prawny sprawozdania z planu gospodarki odpadami.

 

Zgodnie z art. 14 ust.13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz .U. z 2010 r.
Nr 185 poz. 1243 z pó
źn. zm.) organ wykonawczy gminy zobowiązany jest do składania Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami co 2 lata.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej
w Nowem Nr XX/144/2004 w dniu 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe i jest częścią Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe.

W dniu 2 marca 2009 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Nowem 
Nr XXVIII/164/2009 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe.

 

Pierwsze sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami opracowane zostało w maju 2007 roku i przyjęte Uchwałą Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Nowem
w dniu 5 czerwca 2007 roku, drugie zaś w czerwcu 2009 roku a przyjęte uchwałą Nr XXXII/191/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2009 roku.

Ponieważ ustawa o odpadach nie ustaliła wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu, w związku z tym uznano, że sprawozdanie powinno odnosić się do oceny realizacji poszczególnych celów i kierunków, które w planie gospodarki odpadami uznano za priorytetowe.

 

W sprawozdaniu wykorzystano następujące źródła danych:

- informacje uzyskane od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy,

 - informacje i dane będące w posiadaniu Urzędu Gminy w Nowem.

 

3.       Data i numer uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami.

 

Plan Gospodarki Odpadami został opracowany w 2004 roku przez Arcadis Ekokonrem
z Wrocławia. Rada Miejska w Nowem Uchwałą Nr XX/144/2004 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowe w dniu
9 września 2004 roku zatwierdziła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe”, którego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami. W dniu 2 marca 2009 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/164/2009 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe.

 

4.       Okres jaki obejmuje sprawozdanie.

 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2010 roku.

 

5.       Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami wynikająca z Planu Gospodarki Odpadami komunalnymi dla gminy Nowe.

 

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy Nowe spoczywa na Burmistrzu, Radzie Miejskiej i mieszkańcach gminy.

W poniższych punktach przedstawiono stan realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe w latach 2009 -2010.

 

5.1. Wprowadzenie warunków do uzyskania zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych.

 

Zarządzeniem Nr 4 z dnia 14 grudnia 2006 roku r. Burmistrz Nowego określił wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe.

 

5.2. Monitoring gospodarki odpadami.

 

Na terenie gminy Nowe przyjęto, że gmina nie zajmuje się zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie.

Na terenie gminy Nowe zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych posiadają :

 

-          w zakresie nieczystości stałych:

 

1.       Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

2.       Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

 

3.       Zakład Wielobranżowy „Wiązar” -  Wiesław Menard

ul. Warlubska 17

86-160 Wielki Komorsk

 

            4.   Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  „PUM” Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 44

                  86-300 Grudziądz

 

 

-          w zakresie nieczystości płynnych:

 

1.  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

2.   Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o.o.

ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

 

3.   Zakład Wielobranżowy „Wiązar” - Wiesław Menard

ul. Warlubska 17

86-160 Wielki Komorsk

 

 

4.       Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  „PUM” Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 44

86-300 Grudziądz

 

5.       „Transport komunalny” s.c. – K. Tomaszewski i M. Tomaszewski

ul. Nadrzeczna 11

86-160 Wielki Komorsk.

 

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych objętych zostało 98% mieszkańców gminy, co przy wskaźniku 48,1% na koniec 2006 roku jest osiągnięciem znaczącym. Gospodarka odpadami komunalnymi w naszej  gminie prowadzona jest zgodnie z ,,Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe”, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/257/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  29 czerwca 2006 roku.

Monopolistą na lokalnym rynku w zakresie odbierania nieczystości stałych jest PUM
z Nowego, który na koniec 2010 roku miał podpisanych 1582 umowy z właścicielami nieruchomości. Dla pełnego obrazu należy wymienić, że na koniec 2010 roku ZUK ze Świecia miał zawartych 25 umów, a firma Wiązar na koniec 2010 roku legitymowała się 29 umowami.

Odpady komunalne zbierane są przez właścicieli nieruchomości w pojemniki o pojemności

Od 2008 roku dopuszczalne jest gromadzenie odpadów w specjalnie oznakowanych workach, sprzedawanych przez nowski PUM. Zakup worków jednak nie zwalnia właścicieli nieruchomości z podpisania umowy na korzystanie z pojemnika.

Zebrane odpady przekazywane są na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
w miejscowości Twarda Góra – Milewo w Gminie Nowe, eksploatowane przez PUM. 
W dniu  30 października 2007 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WSRiRW.III.PK/6618-9/07 udzielił pozwolenia zintegrowanego dla wymienionego składowiska, określając termin ważności pozwolenia do 29 października 2017 roku.  Składowisko spełnia  wszystkie określone wymagania ochrony środowiska, ponieważ wielkość emisji nie powodują przekroczeń określonych standardów jakości środowiska.

 

NAGROMADZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU NA KONIEC 2010 ROKU: 54100,46 [w tonach],    W TYM:

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów [w tonach]

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

569,50

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

557,28

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

47,66

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

208,15

03 01 99

Inne niewymienione odpady

66,14

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

209,31

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

539,33

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1430,45

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

73,54

16 01 20

Szkło

9,00

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

171,67

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

2,62

17 05 04

Gleba, ziemia

4,00

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

285,02

19 08 01

Skratki

51,92

19 08 02

Zawartość piaskowników

70,67

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

2190,12

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji

91,00

19 12 01

Papier i tektura

1,31

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

1,3

19 12 05

Szkło

2,45

19 12 08

Tekstylia

1,39

19 12 12

Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów

3,81

20 01 02

Szkło

2,00

20 01 39

Tworzywa sztuczne

7,34

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

14,56

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

47230,66

  20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

5,80

  20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

252,46

 

Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy oraz poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na  terenie  gminy w roku 2009 i 2010

ILOŚĆ ODPADÓW SKŁADOWANA W 2009 ROKU (PRZYCHÓD): 3680,36   [w tonach],  W TYM:

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów      [w tonach]

Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

24,46

D 5

03 01 99

Inne niewymienione odpady

14,76

D 5

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

131,82

D 14

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

166,75

D 14

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

10,60

D 5

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

2,24

D 5

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

34,28

D 5

19 08 01

Skratki

9,18

D 5

19 08 02

Zawartość piaskowników

12,24

D 5

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

704,52

D 5

19 12 01

Papier i tektura

0,91

D 14

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

0,86

D 14

19 12 05

Szkło

1,64

D 14

19 12 08

Tekstylia

0,94

D 14

19 12 12

Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów

0,88

D 5

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2468,36

D 5

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

95,92

D 5

 

ILOŚĆ ODPADÓW SKŁADOWANA W 2010 ROKU (PRZYCHÓD): 3474,68   [w tonach], W TYM

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów     [w tonach]

Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

152,10

D 5

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

23,60

D 5

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10,10

D 5

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

8,78

D 14

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

159,04

D 14

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16,76

D 5

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

64,98

D 5

17 05 04

Gleba, ziemia

4,00

D 5

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01          i 17 06 03

12,92

D 5

19 08 01

Skratki

9,36

D 5

19 08 02

Zawartość piaskowników

12,48

D 5

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

517,57

D 5

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji

91,00

D 5

19 12 01

Papier i tektura

0,40

D 14

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

0,44

D 14

19 12 05

Szkło

0,81

D 14

19 12 08

Tekstylia

0,45

D 14

19 12 12

Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów

2,93

D 5

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2279,42

D 5

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

107,54

D 5

 

 

Ilość wytwarzanych w ostatnich dwóch latach odpadów zmieszanych  w porównaniu z rokiem 2008 kształtuje się na podobnym poziomie. W roku 2009 wydobyto do zagospodarowania 97,2 Mg czyli wysegregowano odpady ze strumienia niesegregowanego przyjętego na składowisko, w 2010 roku ilość ta wynosiła 116,89 Mg

 

Funkcjonowanie wprowadzonego przez Gminę Nowe systemu gospodarki odpadami wymaga prowadzenia monitoringu. W tym celu Urząd Gminy prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Ewidencja ta służy między innymi kontroli wykonywania przez właścicieli i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrole przeprowadzane są wspólnie z funkcjonariuszami miejscowej Policji. W 2009 roku sprawdzono w ten sposób 30 posesji a w 2010 roku 10. Właściciele nieruchomości, którzy nie okazali się obowiązującą umową na wywóz nieczystości zostali pouczeni, a ponowna kontrola we wszystkich przypadkach potwierdzała fakt podpisania umowy.

 

W 2009 i 2010 roku młodzież miejscowych szkół średnich przy pomocy urzędu zorganizowała na terenie Gminy zbiórkę zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrano łącznie ponad 22 tony elektrośmieci. Podobne akcje będą powtarzane, bowiem przynoszą wymierne efekty.

 

 

5.3.   Selektywna zbiórka odpadów.

 

Na terenie gminy w latach 2009-2010 była prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Można przyjąć, że systemem selektywnej zbiórki objętych jest 100% mieszkańców Gminy.
Na terenie Gminy rozstawionych jest:

 

- 31 pojemników siatkowych o pojemności 110 litrów na PET ( 22 w mieście, 9 na wsi )

- 22 plastikowe kontenery o pojemności 1100 litrów ma PET ( 14 w mieście, 8 na wsi )

- 35 plastikowych kontenerów o pojemności 1100 litrów na szkło ( 20 w mieście, 15 na wsi )

- 32 plastikowe kontenery o pojemności 1100 litrów na makulaturę (20 w mieście, 12 na wsi )

 

Poniższe tabele informują o wielkościach odpadów opakowaniowych zebranych
i przekazanych do odzysku i recyklingu przez Gminę Nowe.

 

w 2009 roku:

 

 

Kod odpadów wysegregowanych

Rodzaj odpadów wysegregowanych

Ilość odpadów wysegregowanych

[w tonach]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

69,90

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

14,50

15 01 04

Opakowania z metali

12,58

15 01 07

Opakowania ze szkła

33,70

 

 

w 2010 roku:

 

 

      Kod odpadów wysegregowanych

Rodzaj odpadów wysegregowanych

Ilość odpadów wysegregowanych

[w tonach]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

75,11

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

12,69

15 01 04

Opakowania z metali

4,94

15 01 07

Opakowania ze szkła

23,66

20 01 36

ZSEiE

0.35

20 01 23

ZSEiE

0,14

 

 

Ze względu na rolniczy charakter gminy odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane są przez mieszkańców gminy we własnym zakresie np. w przydomowych kompostowniach.

 

 Na terenie Gminy Nowe przepływ odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych nie jest rejestrowany. Odpady te (głównie baterie), zbierane są na niewielką skalę, często akcyjnie np. w szkołach, budynkach użyteczności publicznej i odbierane przez uprawnioną firmę.

 

5.4.   Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie naszej Gminy zaawansowana jest
w 85%, przede wszystkim ewidencjonowane są dachowe pokrycia eternitowe. Można przyjąć, że inwentaryzację zakończono w mieście, natomiast na terenach wiejskich pozostało kilka miejscowości, gdzie inwentaryzacji jeszcze nie ukończono ( Gajewo, Osiny, Głodowo ).

Do tej pory informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania złożyło 461 właścicieli.

Zinwentaryzowano eternitowe pokrycia dachowe na łączną masę 1120, 02 Mg, co odpowiada całkowitej powierzchni 101 820 m2 ( 10,2 ha ).

 

Według naszych szacunków dachy pokryte eternitem stanowią 60% ogólnej ilości dachów występujących w naszej Gminie.

 

5.5. Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami.

 

W latach 2009-2010 w sytuacji kiedy większość mieszkańców gminy objęta jest zorganizowanym systemem zbiórki odpadów położono główny nacisk na podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami wśród przyjeżdżających letników, wypoczywających nad naszymi jeziorami, poprzez wysyłanie pism informujących
o obowiązku posiadania pojemnika na śmieci oraz indywidualne rozmowy.

 

 

5.6     Analiza zadań przyjętych w Planie do faktycznie zrealizowanych.

 

Gmina Nowe sukcesywnie wywiązuje się z nałożonych na nią w PGO zadań priorytetowych.

Zwiększono ilość nieruchomości objętych systematycznym odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych, bowiem  osiągnięto w tym zakresie na koniec 2010 roku poziom 98%.

W latach 2009 – 2010 podwojono ilość zebranych selektywnie odpadów. 

 

Edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej prowadzona jest na szeroką skalę w formie:

 

· konkursów wiedzy ekologicznej,

· konkursów plastycznych, fotograficznych,

· akcji ekologicznych,

· publikacji o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.

 

Niestety niektóre założenia zawarte w Planie zostały wykonane częściowo lub wcale. Były to:

 

- zbiórka odpadów organicznych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych i budowlanych,            

   - opracowano częściowo inwentaryzację pokryć dachowych zawierających azbest,

   - objęcie wszystkich mieszkańców odbiorem odpadów komunalnych.

 

5.7     Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

 

Ogólnie na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz edukację ekologiczną w omawianym okresie wydano około 100.000 zł.   Analizując zakres, na jaki środki miały być wydane stwierdzić należy, że były one wydatkowane racjonalnie i zgodnie z przeznaczeniem.

 

6.       Podsumowanie.

 

Głównym celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe jest eliminowanie zagrożeń powstałych w wyniku złego gospodarowania odpadami oraz utrzymanie środowiska we właściwym stanie. W ostatnich dwóch  latach dało się zaobserwować znaczną poprawę w gospodarce odpadami w Gminie Nowe.

Jednak są jeszcze osoby, które nie przestrzegają zasad określonych w przepisach porządkowych. Chodzi tu głównie o takie sytuacje kiedy ilość wykorzystywanych pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania nie jest dostosowana do liczby osób danego gospodarstwa domowego, a co za tym idzie do ilości wytwarzanych odpadów.

 

W celu poprawy jakości prowadzonej na terenie Gminy Nowe gospodarki niezbędne jest podjęcie następujących działań:

 

-    kontrola posesji pod kątem fizycznego posiadania umów i dowodów płacenia za usługi
w zakresie  odbioru odpadów komunalnych oraz właściwej ilości posiadanych pojemników i częstotliwości ich opróżniania w celu obj
ęcia 100 % mieszkańców zbiórką odpadów i przyjęcia na składowisko jak największego procentu wytwarzanych w gminie odpadów,

 -  wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiorki  odpadów ,,u źródła”,

 -   zorganizowania punktów gromadzenia odpadów remontowo – budowlanych , punktów demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punktów zbiórki odpadów Niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

-    prowadzenie działań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu właściwiej postawy wobec środowiska naturalnego poprzez organizowane konkursów
i akcji wspieraj
ących działania na rzecz ochrony środowiska.

 

W związku z brakiem niezbędnych środków finansowych i możliwości technicznych Gmina nie wdrożyła wszystkich zadań uwzględnionych w harmonogramie Planu Gospodarki Odpadami.

 

 

 [1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203 poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 28 poz. 145.