UCHWAŁA  Nr  X/53/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  29 czerwca  2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowem środka  trwałego.

 

Na podstawie  art. 53 ust. 2 ustawy  z  dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.[1]) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[2])  oraz  art. 5 ust. 1  Uchwały nr VI/40/11 Rady Miejskiej Nowego z dnia 23 lutego 2011 roku  w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury, i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowem uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez SP ZOZ Gminną Przychodnię w Nowem, w drodze przetargowej   środka trwałego w postaci  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4  znajdującego się w Nowem na osiedlu Nadwiślańskim I nr 1B/4.

 

§ 2. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży środka trwałego przeznacza się na sfinansowanie  trzeciej raty za zakupiony  przez SP ZOZ  Gminną Przychodnię w Nowem aparat RTG.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZOZ Gminnej Przychodni w Nowem.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem.

                                 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr X/53/11 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie  wyrażenia zgody  na zbycie   przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowem środka  trwałego  - w postaci spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu mieszkaniowego znajdującego się w Nowem na osiedlu Nadwiślańskim I nr 1B/4.

 

 W dniu 13 czerwca 2011 Dyrektor  SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem   złożył pismo w sprawie sprzedaży  przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowem środka  trwałego  - w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego nr 4 znajdującego się w Nowem na osiedlu Nadwiślańskim I nr 1B. Zgodnie z  art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  zbycie aktywów trwałych SP ZOZ może nastąpić  wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot, który ten zakład utworzył.  Art. 5.1   Uchwały nr VI/40/11 Rady Miejskiej Nowego z dnia 23 lutego 2011 roku precyzuje sposób zbycia majątku trwałego równego lub przekraczającego 10.000 złotych i mówi, że  zbycie aktywów następuje za zgodą  Rady Miejskiej w Nowem, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej SP ZOZ. Rada Społeczna przy  SP ZOZ pozytywnie zaopiniowała propozycję Dyrektora o sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego nr 4 znajdującego się
w Nowem na osiedlu Nadwiślańskim I nr 1B  i o przeznaczeniu  środków finansowych  uzyskanych  ze sprzedaży na sfinansowanie  trzeciej raty za zakupiony  przez SP ZOZ  Gminną Przychodnię w Nowem aparat RTG.  Proszę o podjęcie stosownej uchwały.

 

 

 [1].  Zmiany do wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz.1410
z  2007 r. Nr 123, poz. 849,  Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 z 2008 roku  Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241,  Nr 219, poz. 1707 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679,  Nr 230, poz. 1507, z 2011 r.  Nr 45, poz. 235.

 

[2].  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.