UCHWAŁA NR X/52/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2010.

 

 

Na postawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1] ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe na rok 2010, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia Gminy Nowe oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2010 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2010.

 

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr X/52/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2010.

 

 

         Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowem na posiedzeniach w dniach 20.04.2011, 26.04.2011, 18.05.2011, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za rok 2010, sprawozdanie Burmistrza Nowego z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza.

 

Komisja stwierdziła, co następuje:

 

1.       Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 24.662.233,07 zł,

 

w tym:            dochody własne         7.797.500,-    

                      subwencje                  9.053.487,-    

                      dotacje                       6.889.541,07 

                      dochody majątkowe      921.705,-   

 

     Dochody wykonano w kwocie 24.272.278,62 zł, co stanowiło 98,4% planu,

 

     w tym :            dochody własne          8.003.677,38    zł, co stanowi 102,6% planu,

                              subwencje                   9.053.487,-    zł, co stanowi 100%  planu,

                             dotacje                         6.792.513,06 zł, co stanowi 98,6%    planu,

                             dochody majątkowe     422.601,18 zł, co stanowi 45,8% planu.

 

2.       Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych
w ciągu roku przewidywał kwotę   29.103.763,07 zł,

 

w tym:          wydatków bieżących   21.608.012,07 zł

                    dotacje z budżetu                2.246.572,- zł

                    wydatki majątkowe              5.249.179,- zł

 

     Wydatki zrealizowano w kwocie 27.541.257,52 zł, co stanowi 94,6% ogółu planu,

 

     w tym            wydatki bieżące            20.940.283,54 zł, co stanowi 96,9%  planu

                          dotacje z budżetu          2.246.504,-   zł, co stanowi 99,9%   planu

                          wydatki majątkowe        4.354.469,98 zł, co stanowi 82,9%   planu

 

3.       Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 5.249.179,-zł,
co stanowiło 18,3%  ogółu planu. Wydatkowano kwotę 4.354.469,98 zł, co stanowi 82,9% planowanych wydatków na inwestycje.

 

4.       Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 21.608.012,07 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 20.940.283,54 zł, co stanowi 96,9% ogółu planu.

 

5.       Planowany deficyt budżetu Gminy na 01.01.2010 roku wyniósł kwotę 3.341.530,-zł, który miał być pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W trakcie wykonywania budżetu deficyt został zwiększony o 1.100.000,00 zł, w związku z zaciągnięciem pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prefinansowanie dofinansowania z PROW budowy wodociągu. Wobec powyższego planowany deficyt wzrósł do kwoty 4.441.530,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2010 rok nastąpił niedobór w kwocie -3.268.978,90 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 4.441.530,00 zł.

 

6.       Budżet Gminy zamknął się wynikiem ujemnym, w kwocie 3.268.978,90 zł.

 

7.       Zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło

     4.320.560,- zł, w tym:

  - umowa pożyczki na zakup samochodu dla OSP Nowe  450.000,00 zł,

  - umowa o kredyt inwestycyjny na wykup nieruchomości zabudowanej we wsi

     Milewo  1.090.560,00 zł,

  - umowa pożyczki na budowę wodociągu 1.680.000,00 zł,

  - umowa pożyczki na prefinansowanie budowy wodociągu z WFOŚiGW 1.100.000,00 zł.

             

8.       Gmina na 31 grudnia 2010 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2010 roku z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.

 

9.       Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 rok wyniosły 1.084.224,00 zł. Ulg
i zwolnień z podatków za 2010 rok nie udzielono. Umorzono zaległości podatkowych na kwotę 93.791,00 zł.

Łącznie stanowi to kwotę 1.178.015,00 zł, tj. 14,72% zrealizowanych wszystkich dochodów własnych.

Stan zaległości w podatkach i opłatach to kwota 623.580,00 zł, wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 114.134,00 zł.

 

10.   Burmistrz Nowego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 

11.    Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2010 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

 

 

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726.