UCHWAŁA NR X/51/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  29 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.
[1]) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2010 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr X/51/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

 

            Burmistrz Nowego w ustawowym terminie przedłożył Radzie Miejskiej w Nowem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1)      sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2)      informację o stanie mienia jednostki;

3)      sprawozdanie finansowe.

 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła w/w sprawozdania wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wydała pozytywną opinię
o sprawozdaniu finansowym Gminy za 2010 rok.[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.