UCHWAŁA Nr IX/49/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 25 maja 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 598/1 o pow. 0,2733ha położonej w Nowem.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.[1]), pkt. 5 załącznika nr 1  do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata         (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006 r. Nr 18 poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną numerem działki 598/1 o pow. 0,2733ha położoną w obrębie ewidencyjnym Nowe, gmina Nowe, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 Nr 64 poz. 341

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  IX/49/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 598/1 o pow. 0,2733ha położonej w Nowem.

 

W dniu 22 lutego 2011 r. do Urzędu Gminy w Nowem wpłynął wniosek firmy Invest Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wykup prawa własności nieruchomości,
dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu księga wieczysta nr Kw BY1S/00031576/7.

W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona jest nr działki 598/1 o pow. 0,2733ha
w jednostce ewidencyjnej Nowe – Miasto, w obrębie Nowe; symbol użytku B (terenu mieszkaniowe).

Na dzień dzisiejszy firma Invest Group Polska jest użytkownikiem wieczystym przywoływanej nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 23 czerwca 2092 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/256/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Nowe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 106 poz. 2183 z dnia 11 września 2002 r., nieruchomość zlokalizowana jest
w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 59U-P.

§54 powoływanej uchwały stanowi, że:

1. Teren 59U-P przeznacza się pod funkcję:

1)    podstawową - usługową (z preferencją wystawiennictwa),

2)    towarzyszącą - produkcyjną w ograniczonym zakresie (wspomagającą funkcję usługową)
z dyslokacją uciążliwych funkcji produkcyjnych.

2. Adaptuje się istniejącą zabudowę z zachowaniem obiektów o wartości kulturowej (budynków przy Placu św. Rocha nr 3, ul. Tczewskiej nr 8) z dopuszczeniem przekształceń i wymiany zdekapitalizowanych obiektów.

3. W przypadku rozbudowy lub wymiany zabudowy ogranicza się jej wysokość do jednej kondygnacji technicznej lub maksimum 2 kondygnacji socjalno-administracyjnych lecz nie więcej niż 5, 5 m licząc od poziomu chodnika przy ul. Tczewskiej do górnej płaszczyzny stropu.

4. Dopuszcza się wydzielenie jednego mieszkania służbowego na każdej posesji.

            Do niedawna nieruchomość zabudowana była halą warsztatową, wiatą spawalni i halą stalową. N dzień dzisiejszy przywoływane budynki zostały wyburzone i firma Invest Group Polska prowadzi inwestycję zmierzającą do wybudowania obiektu handlowo – usługowego.

Art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami stanowi, że nieruchomość jest zbywana bezprzetargowo, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 598/1 o pow. 0,2733ha położonej w Nowem.

                          

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:G. Matusiak
Data wprowadzenia:2011-05-30 11:54:28
Opublikował:G. Matusiak
Data publikacji:2011-05-30 12:00:20
Ostatnia zmiana:2011-05-30 12:00:48
Ilość wyświetleń:2327