UCHWAŁA NR IX/50/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  25 maja 2011 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.
[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

       § 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.276.825 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 22.373.825 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.903.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.653.180 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 22.450.280 zł,

2)      majątkowe w wysokości 2.202.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”

 

3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

 

U z a s a d n i e n i e

do UCHWAŁY Nr IX/50/ 11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia  25 maja 2011 r.

 

Zmiany w budżecie  wprowadzone  niniejszą Uchwałą spowodowane są :

 

- zwiększeniem subwencji,

- rozdysponowaniem części rezerw (celowej i ogólnej),

- zwiększeniem planu dochodów,

- zmianą planów wydatków (bieżących i majątkowych).

 

1.      Minister Finansów zmienił kwotę subwencji oświatowej- załącznik do pisma MF
nr ST3/4820/2/2011. Na podstawie tej decyzji o kwotę 67.829 zł zwiększono plan dochodów w Dz. 758 (część oświatowa subwencji ogólnej) i jednocześnie zwiększono plan wydatków w Dz. 801 (wynagrodzenia osobowe pracowników).

2.      W związku z zawartym porozumieniem między gminą-miasto Grudziądz a gminą Nowe, obligatoryjnie zobowiązani jesteśmy do refundacji kosztów dotacji za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu. Zwiększono plan wydatków w Dz. 801 (przedszkola) o kwotę 8.208 zł. Jako źródło finansowania wskazano rezerwę ogólną (Dz. 758).

3.      Otrzymaliśmy dotację celową (183.681 zł- wprowadzoną do budżetu zarządzeniem) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jest to zadanie własne gminy i zobowiązani jesteśmy  do zaangażowania swoich środków, które muszą stanowić co najmniej 20% kwoty przeznaczonej na te cele. Zwiększono plan wydatków Dz. 854 (pomoc materialna dla uczniów) o kwotę 45.921 zł. Źródłem finansowania wydatku będą dodatkowe dochody o których mowa w  pkt. 7.

4.      Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do ceny za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych. W związku z tym obowiązani jesteśmy do przekazania PUM Sp. z o.o. dotacji przedmiotowej rekompensującej utracone dochody. Zmniejszono rezerwy o kwotę 105.000 zł (Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe) i równolegle zwiększono plan wydatków w Dz. 900 (Dotacje przedmiotowe).

5.      W wyniku rozstrzygnięcia konkursu o przyznanie dotacji dla stowarzyszeń (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) rozdysponowano część rezerwy celowej (Dz. 7580) na kwotę 75.040 zł. Przyznano dotację na kulturę fizyczną (Dz. 926) dla MLKS Wisła Nowe.

6.      Wnioskujemy o rozdysponowanie części rezerwy ogólnej (Dz. 758) na kwotę 35.400 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe:

- monitoring wizyjny miasta (Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne) 26.400 zł.

- montaż dwóch klimatyzatorów (Dz. 750 Administracja publiczna) 9.000 zł.

7.      Na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji zadań gminy zmieniono:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 46.001 zł (Dz. 750 Wpływy z różnych dochodów)

  w związku ze sprzedażą betonowych podkładów kolejowych pochodzących z rozbiórki linii kolejowej

  Nowe-Twarda Góra,

- plan wydatków (zwiększenia i zmniejszenia) w ramach Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

  przeciwpożarowa o kwotę 400 zł.,

           - zwiększono plan wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 80 zł z tytułu zwrotu dotacji na

             składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

             społecznej. Źródło finansowania- zwiększone dochody. [1]

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726