UCHWAŁA Nr IX /48/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 25 maja  2011 roku

 

w sprawie  przystąpienia Gminy Nowe do Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE.

 

      Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 84 ust 1 i 2   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[1]) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z późniejszymi zmianami)  uchwala się co następuje:

 

      §1. Gmina Nowe przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE z siedzibą

w Swarożynie.

 

      §2. Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia określa statut Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, który Gmina zobowiązuje się przestrzegać oraz zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia.

 

     §3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński

                 

 

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia głównym celem jego działania jest promocja turystyczna regionu, działania na rzecz rozwoju turystycznego, podejmowanie działań na rzecz popularyzacji  turystyki, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego regionu. Cele te są zbieżne z zadaniami własnymi Gminy a członkostwo w Stowarzyszeniu nada im właściwy  i profesjonalny charakter.  Działaniem statutowym LOT KOCIEWIE jest także zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej Kociewia, aktywność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej na Kociewiu oraz podejmowanie innych zadań sprzyjających turystyce na Kociewiu. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie powyższej uchwały uważa się za stosowne.