Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625519
od 26 października 2005
Gmina » Ogłoszenia » Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności Wersja do druku

Otwarty nabór na partnerów

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem ubiegający się o środki z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 05.05.2011r. przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,

 

w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712)

 

ogłasza otwarty nabór na partnerów

 

w celu wspólnej realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług

w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

z Bezdomności w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

i integracji społecznej” Zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy

z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)”, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 

Głównym celem partnerstwa jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością poprzez wykonanie w Gminie Nowe pilotażowego projektu wdrażającego standardy usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w wybranych obszarach tematycznych, składających się na GSWB i wskazanych przez projektodawcę w dokumentacji konkursowej, tj. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej; zdrowia; zatrudnienia i edukacji; pracy socjalnej; streetworkingu dla osób bezdomnych; partnerstw lokalnych.

 

Zawiązane partnerstwo lokalne będzie miało szansę wziąć udział w dwóch etapach realizacyjnych projektu:

1) faza edukacyjno-szkoleniowa dla zawiązanego partnerstwa lokalnego (szkolenia w zakresie Modelu GSWB), zakończona opracowaniem diagnozy w obszarze bezdomności w Gminie Nowe oraz opracowaniem przez zawiązane partnerstwo propozycji projektu pilotażowego,

2) pilotażowe wdrożenie opracowanego projektu.

 

Udział partnerstwa w konkursie odbywał się będzie na zasadach określonych w dokumentacji konkursowej opublikowanej na stronie www.crzl.gov.pl. Z wybranymi partnerami zostanie podpisany list intencyjny, a w sytuacji zakwalifikowania się partnerstwa do II etapu konkursu – z wybranymi partnerami zostanie zawarta umowa partnerska. Udział w partnerstwie oraz realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1) opis problemu bezdomności na terenie Gminy Nowe i barier w jego rozwiązywaniu oraz identyfikacji przyczyn,

2) zaprezentowanie koncepcji działań organizacji pozarządowej w ramach projektu pilotażowego, wpisujących się w wybrane obszary tematyczne Modelu GSWB,

3) opis dotychczasowej działalności podmiotu w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością,

4) opis dotychczasowego doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością (w tym w obszarach, w które wpisuje się koncepcja działań organizacji pozarządowych),

5) opis zasobów, niezbędnych do realizacji zaproponowanych działań projektowych, którymi podmiot dysponuje:

- zdolności organizacyjnych (wartość poszczególnych realizowanych projektów na rzecz osób bezdomnych),

- zasobów ludzkich przewidywanych do realizacji zadania: kadry zarządzającej, kadry merytorycznej – kwalifikacje i doświadczenie w pracy na rzecz os. bezdomnych oraz w realizacji projektów na rzecz os. bezdomnych, w szczególności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI),

- potencjał techniczny i rzeczowy (baza lokalowa, sprzęt, wyposażenie, itp.).

( Ofertę należy opracować w rozbiciu na ww. punkty)

 

Dodatkowo wraz z ofertą należy przedłożyć:

1) aktualny statut organizacji pozarządowej, który zawiera zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych i/lub zagrożonych bezdomnością,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności,

4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,

5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy list intencyjny będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),

6) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie kluczowej kadry podmiotu odpowiedzialnej za realizację działań projektowych,

7) oświadczenie osoby reprezentującej organizację pozarządową, że organizacja nie jest powiązana w sposób osobowy pomiędzy członkami zarządu oraz brak jest powiązań kapitałowych z podmiotami będącymi partnerami realizującymi Zadanie nr 4 „Działania w zakresie standaryzacji z bezdomnymi. Opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, wskazanych w dokumentacji konkursowej,

8) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

Przy wyborze partnera oceniane będą w szczególności:

1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

2) dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością,

3) znajomość problematyki z zakresu bezdomności lub zagrożenia bezdomnością,

4) doświadczenie dotychczasowe w realizacji projektów skierowanych do ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością,

5) zasoby, którymi podmiot dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca i merytoryczna, potencjał techniczny i rzeczowy,

6) współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

 

 

Termin składania ofert – 12.06.2011 roku, do godz. 14:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na udział w partnerstwie w celu realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

 

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem.

Ul. Plac Św.Rocha 5 pokój nr 10

Informacje pod nr tel 33 37 236 


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:A. Maliszewska, Ilość wyświetleń: 2478, Utworzony: 2011-05-19 14:04:09, Ostatnia zmiana: 2011-05-19 14:07:52 Historia zmian