UCHWAŁA Nr VIII/47/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

 

     § 1. Odwołuje się ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pana Zbigniewa Lorkowskiego.

 

     §2. Powołuje się do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pana Janusza Guzmana.

 

     §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                        mgr Marek Słomiński

 

 

[1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.540, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

W związku z rezygnacją z funkcji radnego złożoną przez Pana Zbigniewa Lorkowskiego
w dniu 21 grudnia 2010 r. i stwierdzeniem wygaśnięcia jego mandatu uchwałą Rady Miejskiej w Nowem Nr IV/24/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku zarządzono wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 2 w dniu 27 marca 2011 r. W wyniku przeprowadzonych wyborów radnym Rady Miejskiej w Nowem został Pan Janusz Guzman, który zadeklarował udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.