UCHWAŁA Nr  VIII/45/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie albo użyczenie nieruchomości.

 

       Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

     § 1. Wyraża się zgodę na zawieranie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, najmu albo użyczenia nieruchomości, które dotychczas były przedmiotem umów zawieranych na czas do 3 lat, wymienionych

w załączniku nr 1 do uchwały.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                        mgr Marek Słominski

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323.

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  VIII/45/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie albo użyczenie nieruchomości.

 

 

W dniu 22 października 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.        o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U     z 2007 Nr 173 poz. 1218). Ustawa ta zmieniła między innymi uregulowania dotyczące wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości, wprowadzając dla organu wykonawczego gminy obowiązek uzyskania zgody rady gminy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

             W załączniku do uchwały wymienione są nieruchomości, które (lub ich części)
są przedmiotem umów dzierżawy, najmu, użyczenia zawartych przez Gminę Nowe w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. Umowy te stanowią podstawę do dysponowania nieruchomościami komunalnymi na cele rolne, ogródki przydomowe, rekreacyjne, ustawienia garażu, poszerzenie nieruchomości przyległej, usługowe. Dotychczas po zakończeniu umowy zawartej na czas do 3 lat zawierano koleją umowę na czas oznaczony do 3 lat. Obecnie takie działanie jest niedopuszczalne.

Umowy na czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej trzech lat są zawierane z kontrahentami wyłanianymi

w drodze przetargów na warunkach określonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.   Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262).

Prosi się Wysoką Radę o wyrażenie zgody na zawieranie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

 

 

Załącznik nr  1

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem

Nr VIII/45/11 z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie nieruchomości.

 

 

 

nr

pow. w ha

obręb

154/2

0,0716

Nowe

256

0,0805

Nowe

365/3

0,1186

Nowe

 365/10

0,0641

Nowe

 365/11

0,0607

Nowe

 365/16

0,3622

Nowe

569/3

0,2769

Nowe

1083/5

0,4984

Nowe

1288

0,7026

Nowe

Budynek gospodarczy na działce nr 545/3 o pow.2305ha
w Nowem

Pomieszczenie w kontenerze na targowisku miejskim na działce nr 744/1 o pow. 0,7091 w Nowem