UCHWAŁA Nr VIII/43/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Nowem.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U  z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223  z póź. zm.[1]) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])  uchwala, co następuje:

 

 

 

 § 1.  Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem, sprawozdaniem finansowym za rok 2010 oraz z opinią Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej postanawia się:

 

1)    zatwierdzić sprawozdanie finansowe w przedstawionej wersji,

2)    przyjąć dodatni wynik finansowy w wysokości  47 856,55 zł.

 

      § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

                               

                                                    

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                        mgr Mark Słomiński

                                                                                             

                                                                                             

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.                 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337,  Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,  z 2011 r. Nr 40, poz. 230.

                                                                                                           

                                         

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowem.

 

            Działalność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowem w roku 2010zakończyła się zyskiem. Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie propozycję Dyrektora zakładu, przeznaczenia wypracowanego zysku na zakup aparatu rentgenowskiego. Burmistrz popiera propozycję i proponuje, aby Rada Miejska w Nowem zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Nowem za rok ubiegły i przyjęła założenie przeznaczenia  nadwyżki.