UCHWAŁA NR VIII/44/11

RADY  MIEJSKIEJ  W NOWEM

z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

 

  Na podstawie art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420

z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§1.Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2012 rok.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                        mgr Mark Słomiński

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr VIII/44/11  Rady Miejskiej w  Nowem z dnia 30 marca 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

 

    Art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) stanowi, że Rada Miejska rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz ten nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn.zm.),  pozwoli on realizować przedsięwzięcia na terenie sołectwa z zakresu zadań własnych gminy zgłoszonych we wniosku. Stosowny wniosek składa sołtys w imieniu sołectwa do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym zwracam się do  Wysokiej Rady o przyjęcie projektu uchwały.