UCHWAŁA Nr VII/42/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 marca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Mątawy.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się zmianę „Planu Odnowy Miejscowości Mątawy”, przyjętą przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Mątawy uchwałą nr 1/2011 w dniu 10 lutego 2011, stanowiącą załącznik  do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                              mgr Mark Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mątawy.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 417) wprowadziło zmiany w § 10 w ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” obj
ętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220) dotyczące sposobu tworzenia planu odnowy miejscowości. W planach odnowy miejscowości należy uwzględniać rozdział związany z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały

w sprawie zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mątawy na lata 2010-2017.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675

 

 

                                                                                                          Załącznik do Uchwały

Rady Miejskiej w Nowem

Nr VII/42/11

z dnia 16 marca 2011 roku

 

 

Uchwała nr 1/2011

Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Mątawy

z dnia 10 lutego 2011r.

 

w sprawie: zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Mątawy”

 

Na podstawie § 6 pkt 4 statutu Sołectwa Mątawy stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/55/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 czerwca 2003r. w sprawie Statutów Sołectw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko Pomorskiego Nr 115, poz. 1630),uchwala się, co następuje:

 

§  1. W „Planie Odnowy Miejscowości Mątawy” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1 Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Mątawy z dnia 8 listopada 2010 r. po części V dodaje się część VI w brzmieniu określonym

w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zmiana Planu Odnowy Miejscowości Mątawy podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Nowem . 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                   

 

 

Załącznik

do uchwały Nr  1/2011

Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Mątawy

z dnia 10 lutego 2011 r.

 

 

Częśc VI

 

      Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

 

 

Obszarami o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mątawy są:

- centrum miejscowości z zabytkowym kościołem pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  wraz z świetlicą wiejską i terenem przyległym,

- droga powiatowa nr

- sześć pomników przyrody w postaci dębów szypułkowych, z których najokazalszy liczy ponad  600 cm

  w pierśnicy,

- wieś poholenderska na terenie Niziny Sartowicko-Nowskiej,

- tereny położone w kierunku północnym od centrum miejscowości, gdzie zlokalizowane są budynek oświaty

       – Szkoła Podstawowa w Trylu.

 

      Miejscowość Mątawy stanowi ważną zarówno z punktu widzenia turystycznego, jak i komunikacyjnego oraz historycznego  przestrzeń publiczną , która wymaga podjęcia działań zmierzających do wyeksponowania wszelkich walorów krajobrazowych, turystycznych  oraz historycznych, które przyczynią się również do rozwoju, a tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców.