UCHWAŁA Nr VI/34/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z  dnia 23 lutego 2011  roku

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2011–2032.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[2]) uchwala się co następuje

 

      § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2011–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

 

    § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do uchwały.

 

    § 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                mgr Marek Słomiński

  

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr VI/34/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2011-2032.

 

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się obok projektu budżetu Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), która jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami. WPF obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata). W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ustawodawca nakazuje, aby prognozy wielkości obejmowały dla każdego roku  odrębnie: kwotę dochodów, kwotę wydatków, wynik budżetu, kwotę przychodów i rozchodów i kwotę długu. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2011-2032 oraz z wykazu przedsięwzięć opracowanych w formie tabelarycznej. Wypełniając zapisy art. 226 ust.1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w formie opisowej objaśnienia co do przyjętych wartości w prognozie.

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 219, poz. 1706, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578.