UCHWAŁA Nr VI/37/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

 z dnia 23 lutego 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

    Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

 

            § 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., stanowiące załącznik do uchwały. 

 

           § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobowiązuje na podstawie art. 110 ust. 9 kierownika ośrodka pomocy społecznej do składania Radzie Gminy corocznie sprawozdania z działalności ośrodka. Ostatnie sprawozdanie składane było 27 października 2010 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/264/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010 r. i obejmowało okres trzech pierwszych kwartałów roku. Obecne sprawozdanie obejmuje cały ubiegły roku.

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842.