UCHWAŁA Nr VI/39/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 lutego 2011 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni  w Nowem.

 

            Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku  o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z póź. zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591  z póź. zm.[2]) uchwala się co następuje:

 

            § 1. Zatwierdza się  zmiany w Statucie Gminnej Przychodni  w Nowem stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przyjęte uchwałą Nr 1/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Nowem.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni  w Nowem.

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn zm.), ustrój zakładu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w ustawie, określa statut.

W myśl art. 39 ust. 3, w związku z art. 39 ust. 2 ww. ustawy, dokonanie zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył zakład.

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady  należy stanowienie w innych (niż wymienione w ustawie) sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zaproponowane przez dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem zmiany statutu, uchwalone przez Radę Społeczną SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem uchwałą  Nr 1/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r., wynikają z bieżących potrzeb funkcjonowania Zakładu oraz wymogów związanych z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z  2007 r. Nr 123, poz. 849,  Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 z 2008 roku  Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 219, poz. 1707 z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 107,poz.679

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675.

 

 

 

                                               Załącznik do Uchwały Nr VI/39/11

Rady Miejskiej w Nowem

z  dnia 23  lutego 2011 roku

 

UCHWAŁA NR 1/2011

Rady Społecznej

Gminnej Przychodni w Nowem

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uchwalenia zmian w  Statucie Gminnej Przychodni  w Nowem.

 

            Na podstawie art. 39 ust. 3  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku  o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z póź. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. W Statucie Gminnej Przychodni w Nowem uchwalonym Uchwałą Nr 3/2010 roku Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Nowem z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/256/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 sierpnia 2010 roku § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„ § 8. 1 Komórki organizacyjne Przychodni:

1)                  poradnia ogólna,

2)                  poradnia chirurgiczna,

3)                  poradnia laryngologiczna,

4)                  poradnia dla kobiet,

5)                  poradnia okulistyczna,

6)                  poradnia dziecięca,

7)                  gabinet zabiegowy,

8)                  stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych,

9)                  poradnia medycyny pracy,

10)              laboratorium analityczne,

11)              gabinet RTG,

12)               rehabilitacji,

13)              gabinet medycyny szkolnej,

14)              gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

15)              gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,

16)              gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej,

17)              ambulatorium”.

§ 2. Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Nowem do przedłożenia zmian w Statucie do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Nowem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską w Nowem.

 

                         Przewodnicząca Rady Społecznej

                                                                                         Gminnej Przychodni w Nowem

                                                                                         Urszula Kempińska-Czerwińska