UCHWAŁA NR VI/41/11

RADY  MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 lutego 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” z siedzibą w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Nowem Nr XIX/131/2004 z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” z siedzibą w Olsztynie § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zbigniewa Lorkowskiego.”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy
w Nowem.

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr VI/41/11 z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” z siedzibą w Olsztynie.

 

 

W związku z powołaniem Pana Zbigniewa Lorkowskiego na stanowisko Z-cy Burmistrza Nowego i objęciem obowiązków współpracy ze Stowarzyszeniami, proponuję na przedstawiciela Gminy Nowe do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” z siedzibą  w Olsztynie Pana Zbigniewa Lorkowskiego. Odwołuję dotychczasowego przedstawiciela  Pana Sławomira Filipa. Proszę Wysoką Radę o zaopiniowanie przedstawionej kandydatury.

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.540, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675.