UCHWAŁA Nr VI/38/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 lutego 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

                  

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  ( Dz.U z  2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[1] ) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się na okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku taryfę cen i stawek opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków, ustaloną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej

w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

 

Na wzrost taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe w okresie od 01.04 2011 roku do 31.03.2012 roku decydujący wpływ mają:

 

 

-          zwiększenie kosztów funkcjonowania „wodociągów” w roku 2010,  wynikających  ze wzrostu:

 

*   cen energii elektrycznej,

*  kosztów usług obcych, związanych z koniecznością wywozu osadów ściekowych, dozoru, wymianą osprzętu i innych napraw związanych z procesami technologicznymi oczyszczalni,

* cen materiałów (koagulanty) i innych komponentów niezbędnych w procesie oczyszczania,

*   kosztów amortyzacji w związku ze zwiększeniem wartości środków trwałych,

 

  co przekłada się na wzrost o 0.05 zł tj. 1,11% dotychczasowej ceny za

 

-          wysokie nakłady na bieżące remonty i modernizację urządzeń wodno – kanalizacyjnych (monitoring sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, wymiana rurociągów na rurociągi ze stali szlachetnej na stacji Nowe, automatyka płukania filtrów na stacji Nowe i Tryl, wymiana 100 sztuk wodomierzy oraz instalacja około 100 sztuk wodomierzy dla nowych odbiorców wody).

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

[1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033;  z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578

 

           

Załącznik

do uchwały Nr VI/38/11

Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                                          z dnia 23 lutego 2011 roku

 

Taryfa cen i stawek opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem.

 

 

1.      W O D A

 

Taryfowa grupa  odbiorców                                          Stawki opłat

  

  - Miasto Nowe                                                         2,47  zł/m3 brutto

 

-  Bochlin                                                                  2,46  zł/m3 brutto

 

-  Tryl                                                                       2,46  zł/m3 brutto

 

 

2.  Ś C I E K I

 

1)           komunalne: 

 

a)      odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym do 1,5 kW, 

 podłączonym do instalacji elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych :             4,67 zł/m3 brutto

 

b)      odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym powyżej 1,5 kW,   4,44 zł/m3 brutto

       podłączonym do instalacji elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych :            

 

c)       pozostałe komunalne:                                                                                     4,91 zł/m3 brutto    

 

2)      przemysłowe 

             

a)    odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym do 1,5 kW,           5,28  zł/m 3 brutto

 podłączonym do instalacji elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych:   

 

b)      odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym powyżej 1,5 kW,   5,02  zł/m3  brutto

       podłączonym do instalacji elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych:                     

 

c)   pozostałe przemysłowe:                                                                                  5,56 zł/m3  brutto                                               

 

3)     pozostałe ścieki:

 

 a)  ścieki przemysłowe podczyszczone                                                           4,86  zł/m3 brutto  

                                                                 

     

3. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową od 1 zainstalowanego wodomierza w wysokości 2,16 zł (brutto). 

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński