UCHWAŁA Nr  VI/35/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 lutego 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 4(1) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami[1]) uchwala się, co następuje:

 

     § 1.  Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Przyjąć preliminarz wydatków na realizację Programu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

 

Zgodnie z art. 4 (1) ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.Działania te prowadzone powinny być w postaci gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uchwałą Nr  XXXVIII/222/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 grudnia 2009 roku przyjęto programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok, stąd konieczność kontynuacji w roku bieżącym działań podjętych przez Gminę Nowe w roku ubiegłym.

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144  poz.1175, z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 127, poz. 857.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/11

 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 23  lutego 2011 r.

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK

 

I. Wstęp

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Nowe w latach ubiegłych. Podstawą prawną działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami). Art. 4 (1) ust. 1 tej ustawy stanowi, że: „Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”.

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju problemy związane z alkoholem mają szczególnie znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów tego zjawiska oraz społecznych i ekonomicznych kosztów, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację.

Główne negatywne skutki, które są następstwem nadużywania alkoholu to:

- szkody zdrowotne u osób pijących (choroby somatyczne, zaburzenia w rozwoju psychicznym  i funkcjonowaniu społecznym),

- szkody zdrowotne, psychiczne, moralne i materialne u członków rodzin osób uzależnionych (rozbicia rodzin, przemoc fizyczna i psychiczna, demoralizacja nieletnich),

- dezorganizacja środowiska pracy i straty ekonomiczne (wypadki w pracy, absencja, obniżenie wydajności pracy, w konsekwencji bezrobocie),

- naruszanie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe (agresja, przemoc, przestępczość),

- naruszanie prawa w związku z handlem napojami alkoholowymi (sprzedaż alkoholu bez zezwolenia, osobom nieletnim i nietrzeźwym).

 

II. Cele programu

Gmina jest zobowiązana do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu propagowanie trzeźwości we wszystkich dziedzinach życia, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużycia alkoholu. Służy temu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cele ogólne programu:

1.       Profilaktyka uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia bez alkoholu.

2.       Zmniejszenie rozmiarów istniejącego problemu uzależnienia od alkoholu.

3.       Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami.

Cele szczegółowe:

1.       Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.

2.       Zmiana zachowań i postaw mieszkańców wobec problemu uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie.

3.       Wdrażanie nowych form profilaktyki szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

4.       Poszukiwanie skuteczniejszych form kontroli prawnych i społecznych nad szkodliwością postępowania osób uzależnionych.

5.       Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod przeciwdziałania uzależnieniom.

6.       Upowszechnianie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej negatywnych skutkach, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 

III. Diagnoza lokalnego problemu alkoholowego

1.       W 2010 roku w gminie funkcjonowało 36 punktów do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży, 17 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 4 ośrodki wczasowe.

2.       Gmina Nowe liczyła 10681 mieszkańców (według stanu na dzień 31.12.2010 r.). W przeliczeniu na jeden punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przypada około 187 mieszkańców.

3.       Obowiązywało w 2010 r. 57 zezwoleń na sprzedaż piwa i alkoholu do 4,5 % (wszyscy sprzedawcy). Na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% obowiązywało 39 zezwoleń  (w tym 32 sklepy i 7 lokali) oraz 29 zezwoleń na alkohol powyżej 18% (w tym  8 lokali).W ciągu roku wydano 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

4.       Posterunek Policji w Nowem za zakłócenie ładu i porządku pod wpływem alkoholu  w 2010 r. nałożył 41 mandatów i 76 mandatów za nieobyczajny wybryk.

5.       Nałożono 81 mandatów za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

6.       Zatrzymano i umieszczono w Izbie Wytrzeźwień 176 osób.

7.       Zatrzymano 44 nietrzeźwych kierujących rowerem i 29 pojazdem mechanicznym.

8.       Wszczęto 39 procedur „Niebieskiej Karty”, z tego w 2 przypadkach skierowano sprawę o znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad członkiem rodziny.

9.       Wobec 44 osób Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z wniosków Policji ( 22), pracowników socjalnych ( 4), Komisji ( 6), rodziny (12).

10.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem w 42 przypadkach prowadził procedurę „Niebieskiej Karty” ( w tym w 38 przypadkach sprawca był pod wpływem alkoholu) w 25 środowiskach.

11.   Spośród 556 rodzin, które objęte były w 2010 r. pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w 54 rodzinach występuje problem alkoholizmu.

12.   W badaniach przeprowadzonych wśród 330 uczniów Gimnazjum w Nowem (177 dziewcząt i 153 chłopców) 225 uczniów (123 dziewcząt i 102 chłopców) oświadczyło, że piło alkohol w okresie ostatniego półrocza. Najczęściej spożywali piwo (174 osób w tym 99 dziewcząt), szampana ( 94 osoby w tym 57 dziewcząt), ale także wódkę ( 82 osoby w tym 41 dziewcząt). Niepokojący jest fakt, że najczęściej wskazywane miejsce picia to uroczystości rodzinne (91 osób) oraz dom ( 45 osób). Kolejne podawane okoliczności spożycia alkoholu to imprezy w gronie kolegów oraz spotkania z nimi (126 osób).

 

IV. Zasoby Gminy służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Aby skutecznie realizować cele programu niezbędna jest współpraca szeregu instytucji
i  wykorzystanie posiadanych zasobów. Są to:

1)       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2)       Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3)       Zespół Interdyscyplinarny,

4)       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

5)       Świetlica Środowiskowa,

6)       Szkoły,

7)       Posterunek Policji,

8)       Gminna Przychodnia w Nowem,

9)       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promyk w Świeciu,

10)    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu,

11)    Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,

12)    Sąd Rejonowy w Świeciu,

13)    Hostel dla ofiar przemocy w Świeciu,

14)    Grupa Samopomocowa AA „Odnowa”,

15)    Organizacje pozarządowe.

 

V. Zadania do realizacji w 2011 r.

 

V.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (art. 4 (1) ust.1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości        i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

1.       Finansowanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym w zakresie programu ponadpodstawowego dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2.       Finansowanie pobytów w ośrodkach zamkniętych dla osób poddających się terapii.

3.       Wspieranie programów terapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych,  w szczególności poprzez sfinansowanie dojazdu osobom kontynuującym leczenie  do Poradni  Odwykowej w Świeciu lub Grudziądzu.

4.       Prowadzenie oraz dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W tym celu należy w świetlicy środowiskowej wydzielić wejście do pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego i miejsca spotkań członków klub AA od sali, w której przebywają dzieci i młodzież.

5.       Prowadzenie systematycznej i kompleksowej działalności w celu kierowania na leczenie odwykowe, motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia (ponoszenie kosztów sporządzenia opinii przez biegłych psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Świeciu).

 

V.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (art. 4 (1) ust. 1 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

1.       Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  w tym finansowanie pobytu w hostelu ofiar przemocy, będącej następstwem nadużywania alkoholu.

2.       Organizowanie i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z grup ryzyka, w szczególności dla przebywających w świetlicy środowiskowej.

3.       Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach dla dzieci z grupy ryzyka i rodzin alkoholowych w zakresie wsparcia terapeutycznego.

4.       Stała współpraca z policją, ośrodkiem pomocy, szkołami, przedstawicielami służby zdrowia w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie, której sprawca nadużywa alkoholu.

5.       Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie  na bazie posiadanej infrastruktury w Osinach.

6.       Finansowanie bieżącej działalności świetlicy środowiskowej, w tym jej modernizacja   i wyposażenie w niezbędny sprzęt.

7.       Wspieranie i finansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych.

 

V.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie              rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży ( art. 4 (1) ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

1.       Organizowanie i współfinansowanie dla uczniów warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień, organizacja spektakli profilaktycznych, koncertów                         i konkursów.

2.       Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie warsztatów oraz innych form wypoczynku związanych z rozwijaniem zdolności dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem ich prawidłowych postaw osobowościowych.

3.       Finansowanie i organizacja rodzinnych imprez profilaktyczno - sportowych, festynów       o tematyce profilaktycznej.

4.       Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych.

5.       Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym przez przeprowadzanie lokalnych diagnoz.

6.       Dofinansowanie zakupu  specjalistycznych wydawnictw promujących zdrowy styl życia  i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

7.      Dofinansowanie szkoleń i kursów dla poszczególnych grup zawodowych pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami służących podnoszeniu ich kompetencji.

 

V.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej    rozwiązywaniu problemów alkoholowych (art.4 (1) ust. 1 pkt 5 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

1.       Wspieranie działalności Klubu AA „Odnowa” w Nowem.

2.       Wspomaganie i współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi   i samopomocowymi zajmującymi się statutowo profilaktyką problemów alkoholowych i pomaganiem osobom uzależnionym i współuzależnionym   od alkoholu.

3.      Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych związanych  z profilaktyką problemów alkoholowych dla szkół, placówek służby zdrowia, świetlicy środowiskowej, policji, ośrodka pomocy społecznej.

 

V. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego (art. 4 (1) ust. 1 pkt 6 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

1.       Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

2.       Spotkanie informacyjne z właścicielami punktów sprzedaży alkoholu.

3.       Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Do prowadzenia kontroli upoważnia się: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Posterunek Policji w Nowem według następujących zasad:

a)      kontrolę punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzane  są przez przynajmniej trzy upoważnione osoby bez uprzedniego powiadomienia  kontrolowanego,

b)      osoby upoważnione do kontroli mają prawo do: wstępu na teren nieruchomości, lokalu lub ich części, gdzie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, w dniach  i godzinach prowadzenia działalności,

c)       czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej lub wyznaczonej,

d)      z przeprowadzonej kontroli  sporządza się protokół,

e)      na podstawie protokołu organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę  do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, a jeżeli mogą one stanowić podstawę do cofnięcia zezwolenia, wszczyna się postępowanie   w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

 

VI. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje, koordynuje i ocenia działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy Nowe. W szczególności do zadań komisji należy:

a)    prowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu,

b)    podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,

c)    kierowanie na badania osób uzależnionych od alkoholu (zlecenie biegłemu wykonania opinii  w przedmiocie uzależnienia),

d)    składanie wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego,

e)     prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,

f)     opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  i  zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,

g)    podejmowanie czynności interwencyjnych przeciwdziałających przemocy w rodzinie,

h)    współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych (art. 4 (1) ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

a)    za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuję wynagrodzenie miesięcznej  wysoko
ści 10% minimalnego wynagrodzenia,

b)     wynagrodzenie o którym mowa wyżej wypłacane jest miesięcznie zgodnie z listą  obecności na posiedzeniu Komisji,

c)    podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa powyżej stanowi podpis złożony na listach obecności z poszczególnych posiedzeń Komisji i zatwierdzonych przez Przewodniczącego Komisji,

d)    za nieobecność na posiedzeniu Komisji wynagrodzenie nie przysługuje.

 

VII. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dla właściwej realizacji zadań programu w zakresie problemów alkoholowych Burmistrz powołał pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który odpowiada za:

a)      opracowanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, projektu preliminarza finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdań z ich realizacji,

b)      realizację zadań oraz koordynację działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)       współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych,

d)      współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

VIII. Finansowanie programu

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są finansowane z wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych (art.18 (2) ustawy o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały  Nr VI/35/11

 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 23  lutego 2011 r.

 

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych  na rok 2011

Lp.

 

Zadania zawarte w Programie, wynikające z ustawy o wychowaniu w  trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Sposoby realizacji

Koszt realizacji zadania

1

2

3

4

 

1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

1.    Finansowanie działalności „Punktu Konsultacyjnego” dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

2.    Podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa otwartego bądź szpitalnego, ponoszenie kosztów sporządzania opinii przez biegłych psychiatrę
i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

3.    Finansowanie pobytów w ośrodkach zamkniętych dla osób poddających się terapii, finansowanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.

 

 

 

 

Umowa zlecenia - psycholog

terapeuta

 

a)    pokrywanie kosztów badań       i pobytów

b)    pokrywanie opłat za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego

 

 

 

Pokrycie kosztów pobytu          i terapii zgodnie z rachunkami

 

 

 

 

12 000 zł

 

 

 

5 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

27 500 zł

 

 

2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 

1.    Finansowanie programów o tematyce profilaktyki uzależnień realizowanych w szkołach i na obozach letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży
z rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz finansowanie ich pobytu na tych obozach.

 

 

2.    Finansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy środowiskowej.

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie programów, pobytu dzieci na obozach

 

 

 

 

a)    koszty wynagrodzenia,

b)    koszty socjo-terapii,

c)    doposażenie świetlicy, zakup sprzętu, materiałów remontowych i usług,

d)    dożywianie dzieci,

e)    bieżące koszty utrzymania świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 zł

 

 

 

 

 

85 000zł

 

 

3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzież:

1.    Współfinansowanie realizowanych dla szkół programów, warsztatów promujących zdrowy stylu życia, organizacja spektakli profilaktycznych, koncertów i konkursów
w szkołach.

 

 

2.    Organizacja imprez sportowych dla dzieci                  i młodzieży.

 

 

3.    Dofinansowanie zakupu specjalistycznych wydawnictw.

 

4. Szkolenia i kursy dla poszczególnych grup zawodowych.

 

 

 

 

 

Finansowanie programów, prelekcji, odczytów, spektakli profilaktycznych, zakup nagród dla uczestników konkursów

 

 

 

Dofinansowanie imprez

 

 

 

Finansowanie zakupu

 

 

Finansowanie szkoleń i kursów

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 zł

 

 

 

 

2 000 zł

 

 

 

1 000 zł

 

 

3 000 zł

 

4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1.    Wspomaganie działalności grupy AA, sfinansowanie pracy terapeuty.

2.    Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych dla szkół, placówek służby zdrowia, policji.

 

 

 

 

Doposażenie działalności grupy

 

Zakup materiałów informacyjnych

 

 

 

 

2 000 zł

 

1 000 zł

 

5

Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Koszty wynagrodzenia komisji

10 000 zł

 

                                                                                Kwota ogólna         170 000 zł              

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński