UCHWAŁA  Nr VI/40/ 11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 lutego 2011 roku

 

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowem.

 

Na podstawie art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.[1]) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[2]) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia  w Nowem.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Zakładzie – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowem,  dla którego Gmina Nowe  pełni funkcje podmiotu, który utworzył zakład w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, 

2) aktywach trwałych – należy przez to rozumieć rzeczowe aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

3) mieniu ruchomym – należy przez to rozumieć w szczególności wyroby medyczne  w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja z 2010 r. o wyrobach medycznych,  wyposażenie oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby zakładu, 

4) wartość księgowa - należy przez to rozumieć  wartość początkową pomniejszoną o wartość amortyzacji. 

 

 

 

§ 3.1. Aktywa trwałe, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowem przy ul. Komierowskiego 39, zwany dalej „Gminna Przychodnią w Nowem” użytkuje wyłącznie  w celu do tego przeznaczonym kierując się efektywnością ich wykorzystania.

2. Gminna Przychodnia w Nowem zbywa, oddaje w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywa trwałe zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki,   a działanie takie powinno być poprzedzone szczegółową analizą ekonomiczną    z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Użyczenie aktywów trwałych przy zachowaniu zasad określonych niniejszą uchwałą może być dokonane jedynie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

4. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnej Przychodni nie może ograniczać możliwości realizacji jej zadań statutowych oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, a także   prowadzić do naruszenia przepisów art. 1 ust. 4 i ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

5. Gminna Przychodnia  zbywa, oddaje w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie   w szczególności aktywa trwałe uznane za zbędne dla realizacji jej celów statutowych.

6. Za zbędne mogą być uznane aktywa trwałe, które:

1) nie są wykorzystywane przez SP ZOZ i nie będą wykorzystywane w najbliższych 12-tu miesiącach, lub z uwagi na możliwości techniczne wykorzystywane są sporadycznie,

2) nie spełniają niezbędnych standardów technicznych, co w szczególności uniemożliwia przy ich wykorzystaniu uzyskanie pożądanych efektów,

3) nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny potwierdzony opinią rzeczoznawcy lub podmiotu posiadającego uprawnienia serwisowe, a ich naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

 

§ 4.1. Zbycia aktywów trwałych Gminnej Przychodni o wartości nie przekraczającej 10.000 zł oraz oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych na czas oznaczony do 3 lat Gminna Przychodnia dokonuje samodzielnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej SP ZOZ z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,                       o których mowa w ust. 1 następuje w trybie określonym przez Dyrektora i na warunkach najbardziej korzystnych dla Gminnej Przychodni.

3. Oddanie w dzierżawę, najem użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnej Przychodni temu samemu podmiotowi po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na dalszy okres może być dokonane po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Gminnej Przychodni i za zgodą Rady Miejskiej w Nowem. Zapisy § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5.1. Zbycie aktywów trwałych Gminnej Przychodni o wartości równej lub przekraczającej 10.000 zł oraz oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych na czas oznaczony powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony następuje za zgodą Rady Miejskiej w Nowem po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej SP ZOZ w Nowem.

2. Zbycie aktywów trwałych Gminnej Przychodni o wartości równej lub przekraczającej 10.000 zł oraz oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych na czas oznaczony powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony następuje w trybie przetargu                     z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Rada Miejska w Nowem, na wniosek Dyrektora Gminnej Przychodni po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej SP ZOZ, może wyrazić zgodę na zbycie, oddanie                     w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 w trybie bezprzetargowym.

4. Wniosek Dyrektora Gminnej Przychodni, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:

1) nazwę i przeznaczenie aktywów trwałych proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie oraz uzasadnienie celowości takiego działania,

2) wskazanie wartości proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości podanie ich powierzchni,

3) wskazanie okresu na jaki planowane jest oddanie w dzierżawę najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,

4) wskazanie podmiotu na rzecz którego ma nastąpić zbycie, oddanie w dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnej Przychodni w trybie bez przetargowym,

5) wskazanie okoliczności uzasadniających zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnej Przychodni w trybie bez przetargowym.

5. Do wniosku kierowanego do Rady Miejskiej w Nowem, o którym mowa w ust. 3 Dyrektor Gminnej Przychodni zobowiązany jest dołączyć uchwałę Rady Społecznej SP ZOZ opiniującą zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnej Przychodni  w trybie bez przetargowym oraz projekt umowy.

6. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych  w trybie przetargowym powinno być dokonane w sposób i na zasadach zapewniających Gminnej Przychodni realizację jego celów statutowych, a ponadto na najbardziej korzystnych dla Gminnej Przychodni warunkach.

7. Dyrektor Gminnej Przychodni  zobowiązany jest poinformować Burmistrza Gminy pisemnie o podmiocie, z którym Gminna Przychodnia  po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarła umowę zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych.

 

§ 6.1. Umowę zbycia, dzierżawy najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych Gminna Przychodnia pod rygorem nieważności sporządza się w formie pisemnej.

2. W umowie dzierżawy najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych Gminnej Przychodni  należy określić w szczególności:

1) czas, na który umowa ta została zawarta,

2) wysokość kaucji zabezpieczającej i zasady jej zwrotu,

3) z wyłączeniem umowy użyczenia, wysokość, formę i termin płatności czynszu oraz zasady jego waloryzacji,

4) sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom  i przeznaczeniu,

5) zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności: energii elektrycznej, gazu, ciepła , wody, kanalizacji, usuwania odpadów, podatku od nieruchomości,

6) okres i warunki wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,

7) zasady rozliczania stron po rozwiązaniu umowy,

8) zasady kontroli przedmiotu umowy.

 

§ 7. Zakupowana i przyjmowana w ramach darowizny, aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom, aktualnej wiedzy medycznej i technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologie i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

 

§ 8.1. Przedmiotem zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego mogą być tylko urządzenia posiadające atesty i certyfikaty określone odrębnymi przepisami. 

2. Zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego muszą być uzasadnione potrzebami zakładu i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami prawidłowego gospodarowania. 

3. Decyzję o zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5 podejmuje kierownik zakładu. 

4. Zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego powinny być poprzedzone uzyskaniem opinii Rady Społecznej. 

5. Za pozytywne zaopiniowanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego uważa się: 

1) przyjęcie przez Radę Społeczną corocznie sporządzanego planu rzeczowo-finansowego oraz corocznie aktualizowanego wieloletniego planu inwestycyjnego zakładu, w zakresie aparatury i sprzętu medycznego ujętego w tych planach, 

2) odrębną uchwałę Rady Społecznej, w zakresie zakupów nie ujętych w planach, o których mowa w punkcie 1. 

6. W razie konieczności dokonania pilnego zakupu lub przyjęcia darowizny mających na celu odtworzenie lub wymianę zużytego lub zepsutego wyrobu medycznego, kierownik zakładu,  o dokonanym zakupie informuje Radę Społeczną na najbliższym jej posiedzeniu. 

7. Wydatkowanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego nie może zagrozić utratą płynności finansowej zakładu. 

 

§ 9. Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny. 

 

§ 10.1. Umowy najmu, dzierżawy aktywów trwałych Gminnej Przychodni zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.

2. Do postępowań w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnej Przychodni wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia uchwały stosuje się zasady określone niniejszą uchwałą.

 

§ 11.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Gminnej   Przychodni, Przewodniczącemu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowem .

 

§ 12. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Nowem oraz  umieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały  Nr VI/40/11  Rady  Miejskiej w  Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowem.

 

Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) mówi, że  zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot, który utworzył zakład.

Wypełniając delegację w/wym. podstawy prawnej przedkłada się Radzie Miejskiej stosowny projekt uchwały prosząc o jego zatwierdzenie.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

[1]  Zmiany do wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz.1410 z  2007 r. Nr 123, poz. 849,  Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 z 2008 roku  Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, . Nr 219, poz. 1707 z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 96, poz. 620, Nr 230, poz. 1507.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675