UCHWAŁA Nr VI/32/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z  dnia 23 lutego 2011  roku

 

 

w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe.

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje :

 

§ 1.1 Ustala się dopłatę do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków, uiszczanej przez odbiorców zaliczonych do 1 grupy taryfowej „ścieki komunalne”  w wysokości  0,75 zł brutto do

 

2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie przez okres obowiązywania taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

 

§ 2. Dopłata, o której mowa w §1 ust.1 będzie przekazywana na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem na podstawie faktycznej ilości odebranych ścieków, po przedłożeniu faktury.

§ 3 .Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 4 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                        mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe.

 

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę     i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Uchwalenie dopłaty jest w szczególności uzasadnione tym, że  dochodowość mieszkańców gminy kształtuje się na niższym poziomie niż średnia w województwie. Brak dopłaty spowodowałby znaczącą (społecznie nieakceptowalną) podwyżkę cen za  ścieki komunalne.

Ponadto w związku z przekazaniem w 2008 r. PUM Sp. z o.o. w Nowem w użyczenie oczyszczalni ścieków, przedsiębiorstwo jest zobowiązane opłacać na rzecz gminy podatek od nieruchomości. Podatek ten za 2011 r. wyniesie około 230 tys. zł. Przyznana dotacja w skali roku spowoduje wydatek z budżetu gminy w wysokości około 180 tys. zł.

 

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578