Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7194310
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Nowego informuje, że w dniu 14 lutego 2011 r. na wniosek firmy EKO-TANK spółka z o.o. z siedzibą w Osiu (86-150) przy ulicy Rynek 6, reprezentowanej przez prezesa zarządu Pana Wiesława Nikel, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej – 13 jednakowych wiatraków typu VESTAS V112 – 3MW, na nieruchomościach w obrębie Mątawy, gmina Nowe, oznaczonych nr ewidencyjnymi 2 – 4 turbiny, 3/72 – 1 turbina, 3/74 – 2 turbiny, 170/2 – 2 turbiny, 172/2 (nr działek po podziale 172/3, 172/4, 172/5, 172/6) – 2 turbiny, 173/3 (nr działek po podziale: 173/5, 173/6, 173/7) – 1 turbina, 173/4 – turbina.

Sprawa załatwiana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm). Zgodnie z art. 6 ust. 2 przywoływanej ustawy „
Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:

1)   zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;

2)   ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.”

Art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) stanowi, że „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe
i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej (art. 29 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Burmistrz Nowego przyznał status strony w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy EKO-TANK spółka z o.o. właścicielom nieruchomości, na których ma zostać zlokalizowana inwestycja, oraz właścicielom nieruchomości sąsiednich. Osoby te zostały zawiadomione o wszyciu postępowania na piśmie.

Pozostałe osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu na prawach strony, mogą wystąpić do Burmistrza Nowego z wnioskiem o przyznanie statusu strony. We wniosku należy wskazać swój interes prawny. Z żądaniem można występować do czasu zakończenia postępowania.

 

 

Obwieszczenie upubliczniono:

1)      tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

2)      tablica ogłoszeń w sołectwie Mątawy

3)      Biuletyn Informacji Publicznej


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Ariel Gutowski, Ilość wyświetleń: 2920, Utworzony: 2011-02-24 08:52:55, Ostatnia zmiana: 2011-02-24 08:54:54 Historia zmian