UCHWAŁA Nr V/28/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowem.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
[1]), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. [2]), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2009 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

 

       §1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

       §2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

       §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej  w Nowem z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowem.

 

 

Podstawowym problemem w działaniu instytucji pomocowych, zaangażowanych  w opiekę nad dzieckiem i rodziną,  jest niewystarczający przepływ informacji i, co za tym idzie, niedostateczna koordynacja ich działań.

W celu rozwiązania powyższego problemu powołuje się na terenie Gminy Nowe Zespół Interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz deklarujących chęć współpracy w omawianym zakresie. Zadaniem Zespołu jest wdrożenie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zdiagnozowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, a także zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.), która nakłada na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Art. 9a, 9b i 9c określają sposób powołania, skład oraz zasady działania zespołów interdyscyplinarnych w gminie, w związku     z powyższym wniesienie powyższej Uchwały jest zasadne.

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675).

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706,
Nr 221 poz. 1738; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842).

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 125 poz. 842).