UCHWAŁA Nr  V/30/11

RADY  MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  26  stycznia  2011 roku   

 

w sprawie nadania jednolitego tekstu  Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§1.  Nadaje się jednolity tekst Statutu Miejsko – Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Nowem, stanowiący załącznik do uchwały.

 

            §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania jednolitego tekstu Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.

 

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  26  stycznia 2011 roku    w sprawie nadania jednolitego tekstu  Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Nowem.

 

W związku z nałożeniem na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem nowego obowiązku w formie prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, pochodzących

z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, w szczególności z powodu nadużywania przez kogoś z członków rodziny alkoholu i zagrożonych patologią oraz zmianami w zatrudnieniu, zaistniała konieczność dostosowania statutu do aktualnie istniejącej sytuacji prawnej.

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)

[1]Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578.