UCHWAŁA Nr V/31/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia na 2011 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Nowe na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej„Programem”.

§ 2. Na realizację „Programu” środki finansowe zabezpieczone będą w budżecie gminy na 2011 rok.

§ 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu” Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej do 30 kwietnia 2012 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia na 2011 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) przedkłada się projekt uchwały dotyczący programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.