UCHWAŁA NR V/25/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej.

 

             Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź. zm[1] ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na rok 2011, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Radny Miejskiej w Nowem Nr V/25/11 z dnia 26 stycznia  2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej.

 

Rada Miejska tworzy roczny plan pracy zgodnie z katalogiem ustawowych zadań oraz wykonywaniem funkcji uchwałodawczych i kontrolnych. W oparciu o powyższy plan zwoływane są sesje Rady Miejskiej i realizowane zadanie wymienione w planie.

 

[1] Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 1337, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675.

 

Załącznik do uchwały

Rady Miejskiej w Nowem

Nr  V/25/11

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na 2011 rok

 

Styczeń

1.       Przyjęcie planu pracy Rady na 2011 rok.

2.       Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za IV kwartał 2010 roku.

3.       Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Luty

1.       Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2011.

2.       Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

3.       Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i ocena jego działalności.

4.   Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Marzec

1.    Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2011.

2.    Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

3.    Informacja o kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych w gmine Nowe w roku 2011.

4.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2010, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

2.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2011 roku.

3.    Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeprowadzonej lustracji urządzeń komunalnych, melioracyjnych i dróg w gminie.

4.    Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

5.    Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

6.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Maj

1.    Informacja o przygotowaniach do działań inwestycyjnych w gminie Nowe.

2.    Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2010 rok.

3.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Czerwiec

1.    Ocena działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.

2.    Informacja o sytuacji w rolnictwie.

3.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za II kwartał 2011 roku.

4.    Sprawozdanie komisji ze spotkań informacyjnych na temat organizacji wypoczynku letniego.

5.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Sierpień

1.    Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku.

2.    Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.  

3.    Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012.

4.    Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków unijnych.

5.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Wrzesień

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy Nowe.

2.    Ocena organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych i sportowych w czasie wakacji.

3.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2011 roku.

4.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Październik

1.       Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011.

2.       Informacja na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań w zakresie  profilaktyki.

3.  Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

4.  Projekty innych uchwał wymagających decyzji  Rady.

 

Listopad

1.    Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

2.    Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

3.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji  Rady.

 

Grudzień

1.    Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Nowem z rocznej działalności.

2.    Przyjęcie planów pracy komisji na rok 2012.

3.    Uchwalenie budżetu Gminy Nowe na rok 2012.

4.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji  Rady.